Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2007-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 20

L 196/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1623/2000.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33 i 36,

(6)

Ponieważ następny rok winiarski rozpoczyna się dnia 1 sierpnia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie również od tego dnia.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje, w ramach programu pomocy dla moszczu stosowanego do wzbogacania win, odstępstwo w odniesieniu do moszczu pochodzącego ze stref uprawy winorośli innych niż strefy C III a) i C III b), które wygasa z końcem roku winiarskiego 2006/2007. W oczekiwaniu na gruntowniejszą zmianę tego programu pomocy podczas reformy wspólnej organizacji rynku wina przewidzianej w roku winiarskim 2008/2009, należy przedłużyć okres obowiązywania tego odstępstwa do końca roku winiarskiego 2007/2008.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 ust. 1 akapit drugi wyrazy „2003/2004 do 2006/2007” zastępuje się wyrazami „2003/2004 do 2007/2008”;

(2)

Artykuł 52 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 przewiduje odstępstwo od systemu destylacji w przypadku wina otrzymywanego z odmian winogron sklasyfikowanych jako odmiany zarówno winne, jak i odmiany przeznaczone do produkcji napojów spirytusowych z oznaczeniem pochodzenia w latach winiarskich 2001/2002 do 2006/2007. Odstępstwo dotyczy „ilości normalnie produkowanej”. W oczekiwaniu na gruntowniejszą zmianę systemu podczas reformy wspólnej organizacji rynku wina przewidzianej w roku winiarskim 2008/2009, należy przedłużyć okres obowiązywania tego odstępstwa do końca roku winiarskiego 2007/2008.

2) w art. 52 ust. 1 akapit czwarty, wyrazy „2001/2002 do 2006/2007” zastępuje się wyrazami „2001/2002 do 2007/2008”;

3) w art. 63a ust. 2 akapit pierwszy, ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

(3)

Artykuł 63a ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 określa wartość procentową produkcji, w odniesieniu do której producenci mogą uczestniczyć w destylacji wina na alkohol spożywczy. Należy określić tę wartość procentową w odniesieniu do roku winiarskiego 2007/2008.

zmie363 zmie384

„W latach winiarskich 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 wartość procentową ustala się na 25 %.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L z 29.12.2006, str. 38).

Stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.

28.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/21

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 49 z 200728.7.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L196 - 48 z 200728.7.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L196 - 46 z 200728.7.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

 • Dz. U. L196 - 45 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 40 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

 • Dz. U. L196 - 39 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L196 - 37 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 35 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 33 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 31 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 26 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L196 - 24 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

 • Dz. U. L196 - 22 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dz. U. L196 - 3 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 1 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.