Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

Data ogłoszenia:2007-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 24

L 196/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2037/2000. Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 1549/2006 weszło w życie dnia 1 stycznia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od tej samej daty. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 6 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

W Nomenklaturze Scalonej na 2007 r., ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 (3), zmieniono kody Nomenklatury Scalonej (kody CN) w odniesieniu do niektórych produktów. Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 dotyczącego substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową zawiera odniesienia do niektórych kodów CN. Należy zatem dostosować wymieniony załącznik. Ze względu na ilość zmian do wprowadzenia, do celów przejrzystości należy go w całości zastąpić.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). 2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 733/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 1). (3) Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1.

28.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/25

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Grupy, kody Nomeklatury Scalonej (*) i opisy substancji określonych w załącznikach I i III

Group Kod CN Opis

Grupa I

2903 41 00 2903 42 00 2903 43 00 2903 44 10 2903 44 90 2903 45 10 2903 45 15 2903 45 20 2903 45 25 2903 45 30 2903 45 35 2903 45 40 2903 45 45 2903 45 50 2903 45 55 2903 46 10 2903 46 20 2903 46 90 2903 14 00 2903 19 10 2903 39 11 2903 49 30 2903 49 10 ex 2903 49 80 3824 71 00

Trichlorofluorometan Dichlorodifluorometan Trichlorotrifluoroetany Dichlorotetrafluoroetany Chloropentafluoroetan Chlorotrifluorometan Pentachlorofluoroetan Tetrachlorodifluoroetany Heptachlorofluoropropany Heksachlorodifluoropropany Pentachlorotrifluoropropany Tetrachlorotetrafluoropropany Trichloropentafluoropropany Dichloroheksafluoropropany Chloroheptafluoropropany Bromochlorodifluorometan Bromotrifluorometan Dibromotetrafluoroetany Tetrachlorek węgla 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) Bromometan (bromek metylu) Hydrobromofluorometany, -etany lub -propany Hydrochlorofluorometany, -etany lub -propany Bromochlorometan Mieszaniny zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC) Mieszaniny zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany Mieszaniny zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC) Mieszaniny zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) Mieszaniny zawierające tetrachlorek węgla Mieszaniny zawierające 1,1,1-trichloretan (metylochloroform) Mieszaniny zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochlorometan

Grupa II

Grupa III

Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII Grupa IX Mieszaniny

3824 72 00

3824 73 00 3824 74 00

3824 75 00 3824 76 00 3824 77 00

(*) Znacznik »ex« przed kodem oznacza, że w ramach wymienionej podpozycji mogą być ujęte inne substancje niż te określone w kolumnie »Opis«.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 49 z 200728.7.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L196 - 48 z 200728.7.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L196 - 46 z 200728.7.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

 • Dz. U. L196 - 45 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 40 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

 • Dz. U. L196 - 39 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L196 - 37 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 35 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 33 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 31 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 26 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L196 - 22 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dz. U. L196 - 20 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L196 - 3 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 1 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.