Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

Data ogłoszenia:2007-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 26

Strona 1 z 4
L 196/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4 oraz art. 40 ust. 1 lit. g),

kający z pozwolenia, jest spełniony. Jednakże przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustalającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2) oraz przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89 z dnia 19 stycznia 1989 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne (3) nadal obowiązują.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku cukru we Wspólnocie i na rynku światowym, wydaje się uzasadnione, aby ogłosić stały przetarg na wywóz cukru białego do końca roku gospodarczego 2007/2008, który, biorąc pod uwagę możliwe wahania cen na rynku światowym, umożliwi ustalenie refundacji wywozowych.

Przepisy niniejszego rozporządzenia zastępują, w odniesieniu do przetargów częściowych od sierpnia 2007 r., przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 958/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 (4). Dlatego też, ze względu na przejrzystość oraz jasność prawną, należy uchylić to rozporządzenie ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(2)

Należy zatem zastosować ogólne zasady procedury przetargowej celem określenia refundacji wywozowych na cukier biały, zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Aby uniknąć wszelkich nadużyć w związku z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów cukrowniczych, korzystających z refundacji wywozowej, nie należy ustalać refundacji wywozowej w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

Artykuł 1 1. Przeprowadza się stały przetarg w celu określenia refundacji wywozowych na cukier biały, podlegający kodowi CN 1701 99 10, do wszystkich miejsc przeznaczenia, z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (5), Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania stałego przetargu prowadzone są przetargi częściowe.

(4)

Zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 refundacje wywozowe mogą zostać ustalone w celu zmniejszenia luki konkurencyjnej między wywozem Wspólnoty a wywozem krajów trzecich. Pozycja konkurencyjna wywozu wspólnotowego do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do krajów trzecich, w których produktom wspólnotowym przyznano traktowanie preferencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Refundacje wywozowe do tych miejsc przeznaczenia powinny być zatem zniesione.

2. Stały przetarg pozostaje otwarty aż do dnia 25 września 2008 r.

(2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 49 z 200728.7.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L196 - 48 z 200728.7.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L196 - 46 z 200728.7.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

 • Dz. U. L196 - 45 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 40 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

 • Dz. U. L196 - 39 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L196 - 37 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 35 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 33 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 31 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 24 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

 • Dz. U. L196 - 22 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dz. U. L196 - 20 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L196 - 3 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 1 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.