Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

Data ogłoszenia:2007-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 40

Strona 1 z 5
L 196/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

(Jedynie tekst w językach niderlandzkim, angielskim, francuskim i niemieckim jest autentyczny)

(2007/534/WE) 1. STRESZCZENIE NARUSZENIA (1) Adresaci decyzji dopuścili się pojedynczego i ciągłego naruszenia postanowień art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, polegającego na ustalaniu cen bitumu do budowy dróg w Niderlandach. (5) 1.1. Sektor bitumu do budowy dróg (2) Bitum jest produktem ubocznym powstającym w procesie produkcji paliwa. Zazwyczaj otrzymuje się go podczas destylacji określonych ciężkich frakcji ropy naftowej. Różne frakcje ropy naftowej oraz różne procesy produkcji stosowane przez rafinerie powodują powstanie różnych typów bitumu, które z kolei mogą być poddawane dalszym modyfikacjom poprzez dodawanie polimerów w celu poprawy właściwości bitumu. Bitum wykorzystywany jest głównie do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, gdzie służy jako lepiszcze scalające pozostałe składniki. Pozostała część produkcji bitumu wykorzystywana jest do różnych zastosowań przemysłowych. dawców, jak dzieje się to zazwyczaj, ale łącznie sprzedawców i nabywców. W kartelu uczestniczyło ośmiu z dziewięciu dostawców bitumu do budowy dróg oraz sześć (obecnie pięć) największych przedsiębiorstw budowy dróg – czyli nabywców produktu. Adresaci wskazani poniżej dopuścili się pojedynczego i ciągłego naruszenia postanowień art. 81 traktatu WE, obejmującego terytorium Niderlandów, które to naruszenie cechowało się przede wszystkim wspólnym uzgadnianiem cen i rabatów przedmiotowego produktu przez dostawców i nabywców. 1.2. Adresaci decyzji i czas trwania naruszenia (6) Następujące przedsiębiorstwa oraz ich podmioty prawne uczestniczyły w naruszeniu (w niektórych przypadkach do odpowiedzialności pociąga się ich spółki dominujące) we wskazanych okresach. Należy zauważyć, że w przypadku niektórych przedsiębiorstw adresatami decyzji jest więcej niż jeden podmiot prawny: Dostawcy: a) BP: BP plc. od 1 kwietnia 1994 r. do 15 kwietnia 2002 r., BP Nederland BV od dnia 1 kwietnia 1994 r. do dnia 1 stycznia 2000 r. oraz BP Refining & Petrochemicals GmbH od dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r.; b) Esha: Esha Holding BV, Smid & Hollander BV i Esha Port Services Amsterdam BV od dnia 1 kwietnia 1994 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r.;

(3)

Niniejsza decyzja dotyczy wszystkich rodzajów bitumu stosowanych do budowy dróg i podobnych zastosowań. Stosuje się również nazwy: bitum penetracyjny lub bitum nawierzchniowy. W niniejszym dokumencie stosuje się określenie bitum do budowy dróg. Badanie wykazało, że kartel obejmował terytorium Niderlandów. W 2001 r., który był ostatnim pełnym rokiem występowania naruszenia, jego wartość wynosiła w przybliżeniu 62 mln EUR. Szczególną cechą naruszenia było to, że zmowa obejmowała nie tylko sprze-

(4)

28.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/41

c) Klöckner: Klöckner Bitumen BV od dnia 1 kwietnia 1994 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r. i Sideron Industrial Development od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r.; d) Kuwait Petroleum: Kuwait Petroleum Corporation, Kuwait Petroleum International Ltd. i Kuwait Petroleum (Nederland) BV od dnia 1 kwietnia 1994 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r.; e) Nynäs: AB Nynäs Petroleum i Nynäs Belgium AB od dnia 1 kwietnia 1994 r. do dnia 15 kwietnia 2002 r.; f) Shell: Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd oraz Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV od dnia 1 kwietnia 1994 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 49 z 200728.7.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L196 - 48 z 200728.7.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L196 - 46 z 200728.7.2007

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

 • Dz. U. L196 - 45 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 39 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L196 - 37 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 35 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 33 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 31 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 26 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L196 - 24 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

 • Dz. U. L196 - 22 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dz. U. L196 - 20 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L196 - 3 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 1 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.