Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 46

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6)

Data ogłoszenia:2007-07-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 46

Strona 1 z 2
L 196/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.7.2007

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/28 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2007/6) (2007/536/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 105 ust. 2 tiret trzecie, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności art. 3 ust. 1 tiret trzecie oraz art. 12 ust. 1 i art. 30 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mentów pochodnych poza rynkiem regulowanym i w których ekspozycja po przekroczeniu określonych progów podlega zabezpieczeniu, wytyczne EBC/2006/28 powinny zostać również zmienione, aby dopuścić dokumentowanie transakcji typu swap na stopach procentowych jako operacji dokonywanych w zakresie instrumentów pochodnych poza rynkiem regulowanym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymuje od krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły walutę euro (KBC), aktywa rezerwy walutowej oraz ma pełne prawo utrzymywać i zarządzać aktywami rezerwy walutowej, które zostały mu przekazane. Zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 Statutu, EBC może realizować niektóre swoje zadania za pośrednictwem KBC oraz może zwracać się do KBC o przeprowadzanie niektórych jego operacji. EBC przyjmuje przy tym, iż KBC powinny w jego imieniu zarządzać rezerwami walutowymi przekazanymi EBC. Zgodnie z wytycznymi EBC/2006/28 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (1) wszystkie KBC uczestniczących państw członkowskich są zobowiązane przeprowadzać operacje dotyczące aktywów rezerwy walutowej EBC jako podmioty działające w imieniu EBC przy użyciu standardowej dokumentacji prawnej określonej w tych wytycznych. Definicja „jurydysdykcji europejskich” zawarta w wytycznych EBC/2006/28 powinna zostać zmieniona, tak aby uwzględniała ona przystąpienie państw członkowskich do Unii Gospodarczej i Walutowej w przyszłości. W celu uwzględnienia na liście instrumentów kwalifikowanych nowego instrumentu odnoszącego się do transakcji typu swap na stopach procentowych, które kwalifikują się jako operacje dokonywane w zakresie instru-

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2006/28 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 otrzymuje następującą treść: „Dla celów niniejszych wytycznych: — »jurysdykcje europejskie« oznaczają systemy prawne wszystkich państw członkowskich, które przyjęły euro na zasadach określonych w Traktacie, oraz Danię, Szwecję, Szwajcarię, oraz Zjednoczone Królestwo (wyłącznie Anglia i Walia); — »uczestniczące KBC« oznaczają KBC państw członkowskich, które przyjęły euro.”; 2) artykuł 3 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje następującą treść: „1. Wszystkie operacje dotyczące aktywów rezerwy walutowej EBC są przeprowadzane przy użyciu standardowej dokumentacji prawnej określonej w przepisach niniejszego artykułu. Zarząd może jednak zdecydować o użyciu standardowej dokumentacji, o której mowa w załączniku I do niniejszych wytycznych w ich pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c), w miejsce dokumentacji określonej w załączniku I w pkt 1 lit. a) lub pkt 2 lit. a) w odniesieniu do państwa członkowskiego które wprowadziło walutę euro, jeżeli nie jest dostępna ocena prawna w formie oraz o treści możliwej do przyjęcia przez EBC odnośnie do użycia określonej dokumentacji standardowej w tym państwie członkowskim. Zarząd niezwłocznie informuje Radę Prezesów o każdej decyzji podjętej na podstawie tego przepisu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 196 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L196 - 49 z 200728.7.2007

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 18 lipca 2007 r. dotycząca wyrażenia zgody na warunki i procedury określone przez Europol przyjmujące kwoty, o których mowa w załączniku do decyzji Zarządu Europolu z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie opodatkowania poborów i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Europolu na rzecz Europolu

 • Dz. U. L196 - 48 z 200728.7.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa DARFUR/6/2007 z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie mianowania doradcy ds. wojskowych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L196 - 45 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 40 z 200728.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2006 r. dotycząca postępowania na mocy art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Sprawa nr COMP/F/38.456 – asfalt (Niderlandy)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4090)

 • Dz. U. L196 - 39 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 68. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L196 - 37 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 35 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 33 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 31 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L196 - 26 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L196 - 24 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowania kodów CN niektórych substancji zubażających warstwę ozonową i mieszanin zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu uwzględnienia zmian w Nomenklaturze Scalonej ustanowionej w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87

 • Dz. U. L196 - 22 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa i IV

 • Dz. U. L196 - 20 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L196 - 3 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz dihydromyrcenolu pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L196 - 1 z 200728.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.