Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 79

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 79

Strona 79 z 91

Liczebność grupy Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm) Minimalna liczba karmników

Do 6 7 do 12 13 do 20 Dla każdego dodatkowego ptaka ponad 20 sztuk w grupie

1,0 1,5 2,0 0,05

100 200 200

2 2 3 1 na 6 ptaków

L 197/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2007

W badaniach hodowlanych, pary lęgowe mogą być trzymane w mniejszych pomieszczeniach zawierających odpowiednie urozmaicenie warunków bytowania, o minimalnej powierzchni podłogi równej 0,5 m 2 i wysokości minimalnej 40 cm. Długość okresu takiego ograniczenia powinna być uzasadniona przez badacza i określona w uzgodnieniu z zootechnikiem lub właściwą osobą zobowiązaną do świadczenia doradztwa w odniesieniu do dobrostanu zwierząt.

I. 1.

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA PŁAZÓW Wprowadzenie Zgodnie z systematyką, płazy dzielą się na trzy główne rzędy: ogoniaste (Caudata), beznogie (Apoda) oraz bezogonowe (Ecaudata). Rząd bezogonowych należy do nadrzędu skaczących (Salientia). W niniejszych wytycznych podano zalecenia dla ogoniastych (salamandry, traszki) i bezogonowych (żaby, ropuchy). Rzędy te istotnie różnią się pod względem występowania geograficznego oraz prowadzonego trybu życia, w tym wodnego (na przykład Xenopus laevis), ziemnowodnego okresowo wodnego (na przykład Rana temporaria), ziemnowodnego okresowo ziemnego (na przykład Bufo marinus) oraz drzewnego (na przykład Hyla cinerea). Płazy żyją w rożnych warunkach środowiskowych od skrajnie suchych pustyń do głębokich jezior słodkowodnych. Niektóre spędzają większą część życia pod ziemią lub wysoko w okrywie leśnej. Niektóre gatunki żyją na północ od kręgu arktycznego i znoszą skrajnie niskie temperatury, podczas gdy inne wykształciły mechanizmy pozwalające na uniknięcie odwodnienia w gorących regionach. Płazy przystosowują się w dużym stopniu do podłoża na/w którym żyją. Dlatego też skóra pełni u nich istotną rolę w przenoszeniu wody i substancji rozpuszczalnych, w tym substancji toksycznych i tlenu. Tym samym, jej znaczenie jest kluczowe dla zdolności przeżycia płazów, ich interakcji z otoczeniem oraz zdolności do zamieszkiwania zróżnicowanych stanowisk i znoszenia często skrajnych warunków środowiskowych. Stan zdrowotny płazów uzależniony jest od określonych właściwości skóry tych zwierząt, co sprawia, że płazy są ważnymi biowskaźnikami stanu środowiska. O ile to możliwe, do celów doświadczalnych lub innych celów naukowych należy wykorzystywać płazy wyhodowane i wychowane w niewoli. Należy wykorzystywać zwierzęta wyhodowane specjalnie do określonych celów, a nie chwytać je w otoczeniu naturalnym. W tabeli I.1. podano cztery główne rodzaje środowiska płazów oraz przykłady gatunków żyjących w każdym z nich i powszechnie wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych. W wytycznych podanych poniżej określono szczegółowe wymagania dotyczące podstawowych zasad trzymania i opieki nad gatunkami żyjącymi w tych czterech środowiskach. Określone procedury mogą wymagać wykorzystania innych gatunków, nieujętych w kategoriach podziału ze względu na rodzaj środowiska. W przypadku wystąpienia problemów zachowawczych lub hodowlanych lub w razie konieczności uzyskania dalszych informacji dotyczących specyficznych wymogów dla tych i innych gatunków, należy zwrócić się do ekspertów i pracowników zajmujących się poszczególnymi gatunkami, w celu podjęcia odpowiednich działań zapewniających zaspokojenie potrzeb danego gatunku. Informacje i wytyczne dotyczące innych rodzajów środowiska oraz postępowania z mniej powszechnie wykorzystywanymi gatunkami są dostępne w dokumentach uzupełniających grup eksperckich. Tabela I.1 Główne rodzaje środowiska i przykłady występujących w nich gatunków powszechnie wykorzystywanych w laboratoriach

Środowisko Gatunek płazów Rozmiar (cm) Występowanie geograficzne/Biotop Optymalna temperatura Wilgotność względna Główny okres aktywności

Wodne (ogoniaste) Wodne (bezogonowe)

Ambystoma mexicanum (aksolotl meksykański) Xenopus laevis (żaba szponiasta)

Meksyk/kanały dawnego morza Xochimilco 24 do 27 Afryka Środkowa i Południowa/ stawy, zbiorniki wodne i zbiorniki zasilane źródłami Europa Środkowa i Północna do Azji (bez południowych Bałkanów)/ w pobliżu stawów, jezior, strumieni (plaże, łąki)

Zmierzch 15 do 22 oC

oC

100 % Zmierzch/ noc

6 do 12 Ziemnowodne okresowo wodne (bezogonowe) Rana temporaria (żaba trawna)

18 oC do 22 oC

100 % Dzień/noc

7 do 11

10 oC do 15 oC

50 do 80 %

30.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 79 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.