Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 1

Strona 1 z 3
31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(6)

Skarga została złożona przez Grass Valley Nederland BV w imieniu producentów wspólnotowych reprezentujących znaczną część ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych systemów kamer, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu, jak również wynikające z niego istotne szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia postępowania antydumpingowego. W związku z tym Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty niektórych, pochodzących z Japonii systemów kamer, objętych obecnie kodami CN ex 8525 80 19, ex 8525 80 91, ex 8528 49 10, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 10, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 70 90 oraz ex 9002 90 00 (kody CN obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.). W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania produkt nim objęty zdefiniowano jako niektóre systemy kamer pochodzące z Japonii, składające się z następujących elementów: a) głowica kamery: i) z wbudowanym wizjerem, przyłączem do wizjera lub możliwością jego podłączenia; ii) z wbudowanym blokiem optycznym, modułem przednim lub podobnym urządzeniem (zob. opis poniżej), przyłączem do niego lub możliwością jego podłączenia; iii) stanowiące całość z głowicą kamery i złączem kamery w jednej obudowie, bądź oddzielne;

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2042/2000 (2) na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii, obecnie objętych kodami CN ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 oraz 8543 70 90 (kody CN obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.) nałożono ostateczne cła antydumpingowe.

(7)

(2)

W grudniu 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 (3) Rada potwierdziła wspomniane środki w wyniku przeprowadzenia przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego („środki pierwotne”).

B. PROCEDURA

(3)

W dniu 4 kwietnia 2006 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1909/2006 (Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 7.

(4) Dz.U. C 117 z 18.5.2006, str. 8.

L 198/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

b) złącze kamery, wbudowane bądź niewbudowane w głowicę kamery; c) blok optyczny, moduł przedni lub podobne urządzenie z co najmniej jednym czujnikiem obrazu, o efektywnej przekątnej obszaru światłoczułego wynoszącej co najmniej 6 mm, wbudowane bądź niewbudowane w głowicę kamery; d) wizjer kamery, wbudowany bądź niewbudowany w głowicę kamery; e) stacja bazowa lub zespół sterujący kamery („CCU”), połączony z kamerą kablem lub w inny sposób, na przykład połączeniem bezprzewodowym; f) operacyjny pulpit sterujący („OCP”) lub równoważne urządzenie do sterowania kamerą (tzn.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 4 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.