Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 35

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594) (2007/540/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4 ppkt iv), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

ściowy. Obecnie brak jest dostępnych technicznie i ekonomicznie środków zamiennych dla tych zastosowań. Artykuł 4 ust. 4 ppkt v) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 wymaga, aby halon umieszczany w sprzęcie, którego nie uwzględniono w wykazie zastosowań krytycznych w załączniku VII, został wycofany z użycia do dnia 31 grudnia 2003 r. i odzyskany zgodnie z art. 16. W celu zakwalifikowania Bułgarii, która przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., do odstępstwa ze względu na krytyczne zastosowanie, które umożliwiłoby jej dalsze stosowanie halonu 2402 po upływie tej daty, należy zmienić załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 tak, aby umożliwić użycie tego środka przeciwpożarowego w określonych zastosowaniach. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2037/2000. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

Podczas przeglądu przewidzianego w art. 4 ust. 4 ppkt iv) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 oraz po konsultacji z państwami członkowskimi, Komisja doszła do następujących wniosków w odniesieniu do stosowania halonu 2402. W krajach rozwiniętych zaprzestano produkcji halonu 2402 z dniem 1 stycznia 1994 r. zgodnie z zobowiązaniami w ramach Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Od tej pory każdy potrzebny halon 2402 musi pochodzić ze specjalistycznych pomieszczeń, gdzie magazynowany jest halon, który został zastąpiony środkami zamiennymi. Halon 2402 nadal stosuje się w Bułgarii do celów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych w wojskowych pojazdach lądowych, morskich i powietrznych. Rumunia nie zgłosiła żadnego zastosowania halonu 2402. Zastępując halon w sprzęcie przeciwpożarowym alternatywnymi środkami przeciwpożarowymi, należy wziąć pod uwagę dostępność techniczną i ekonomiczną możliwych środków zamiennych lub technologii, które można przyjąć, ze względu na środowisko i zdrowie. Zamianę na sprzęt niezawierający halonu stosowanego do celów przeciwpożarowych lub przeciwwybuchowych w sektorze wojskowym należy zaplanować w taki sposób, aby uniknąć niedopuszczalnego naruszenia zdolności obronnych państw członkowskich. Aby bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić dostosowanie zamiennych środków przeciwpożarowych wymagane są często specjalne względy budżetowe oraz okres przej(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

L 198/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

ZAŁĄCZNIK Do załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 dodaje się, co następuje: „Stosowanie halonu 2402 wyłącznie w Bułgarii: — w statkach powietrznych do ochrony przedziałów załogi, gondoli silnikowych, ładowni i przegród kadłubowych oraz do zobojętniania zbiorników paliwa, — w wojskowych pojazdach lądowych i okrętach marynarki wojennej do ochrony przestrzeni zajmowanych przez personel oraz komór silnikowych.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 4 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.