Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 10

Strona 10 z 16

do ODP, podczas gdy wielkość wywozu z Chorwacji zwiększyła się ze 126 tys. ton w 2002 r. do 187 tys. ton w ODP. Udział Chorwacji w rynku wspólnotowym pozostał jednak na niezmienionym poziomie wynoszącym 1–2 %. W odniesieniu do cen eksportowych – Egipt dokonywał wywozu do Wspólnoty po cenach wyższych od cen przemysłu wspólnotowego przez cały okres badany, a Rumunia od 2004 r. Natomiast ceny stosowane przez Chorwację były niższe od cen przemysłu wspólnotowego przez cały badany okres. Jednakże Chorwacja nie powiększyła swoich udziałów w rynku wspólnotowym w okresie badanym. Należy zauważyć, że przywóz z Chorwacji podlega od stycznia 2002 r. cłu antydumpingowemu wynoszącemu 9,01 EUR/tonę nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 92/2002 (1).

4. Sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego

(73)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki ekonomiczne i wskaźniki mające znaczenie dla sytuacji przemysłu wspólnotowego.

4.1. Uwagi wstępne

(74)

W przypadkach odwoływania się do kontroli wyrywkowej, zgodnie z ustanowioną praktyką, pewne wskaźniki szkody (produkcja, moce produkcyjne, wydajność, zapasy, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost i zatrudnienie) są analizowane w odniesieniu do całego przemysłu wspólnotowego, podczas gdy te wskaźniki szkody, które odnoszą się do wyników poszczególnych przedsiębiorstw, tzn. ceny, rentowność, wynagrodzenia, inwestycje, zwrot z inwestycji, przepływ środków pieniężnych, zdolność do pozyskiwania kapitału, są badane na podstawie informacji gromadzonych na poziomie objętych próbą producentów wspólnotowych.

4.2. Dane odnoszące się do przemysłu wspólnotowego jako całości a) P r o d u k c j a

(75)

Łączna wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego, włącznie z produkcją na użytek własny, utrzymywała się na niezmienionym poziomie wynoszącym 4,3 miliona ton między 2002 r. i ODP, z wyjątkiem nieznacznego ograniczonego w czasie spadku w 2003 r. W ramach łącznej produkcji, również udział produkcji przeznaczonej na użytek własny pozostał na niezmienionym poziomie wynoszącym około 20 % produkcji ogółem, wskazując, iż nie ma wpływu na ogólne ustalenia dotyczące szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowy.

(1) Dz.U. L 17 z 19.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 73/2006 (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 1).

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/13

2002

2003

2004

2005

ODP

Produkcja przemysłu wspólnotowego (w tonach) Indeks (2002 = 100) Produkcja przemysłu wspólnotowego przeznaczona na użytek własny Indeks (2002 = 100) Jako % łącznej produkcji

4 311 986

4 540 021

4 331 387

4 369 705

4 322 214

100 832 919

105 837 701

100 842 643

101 899 173

100 893 573

100 19,3 %

101 18,5 %

101 19,5 %

108 20,6 %

107 20,7 %

b) M o c e p r o d u k c y j n e i w s k a ź n i k i w y k o r z y s t a n i a m o c y

(76)

Moce produkcyjne nieznacznie wzrosły między 2002 r. i ODP (5 %). Mając na uwadze fakt, iż wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego nie zmieniała się, wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych obniżył się w okresie badanym z 84 % w 2002 r. do 81 % w ODP. Jednakże jak już wskazano w poprzednim dochodzeniu dotyczącym przeglądu wygaśnięcia, amoniak stosowany przy produkcji mocznika może być również wykorzystywany w produkcji innych nawozów. Na wskaźnik wykorzystania mocy dotyczący produkcji mocznika wpływają także zmiany związane z innymi nawozami, a zatem jest on mniej istotny jako wskaźnik szkody.

2002 2003 2004 2005 ODP

Moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego (w tonach) Indeks (2002 = 100) Wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu wspólnotowego Indeks (2002 = 100)

5 109 600

5 153 906

5 156 743

5 402 760

5 362 590

100 84 %

101 88 %

101 84 %

106 81 %

105 81 %

100

104

100

96

96

c) Z a p a s y

(77)

Poziom zapasów końcowych przemysłu wspólnotowego podlegał istotnym wahaniom podczas okresu badanego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.