Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 11

Strona 11 z 16

Między 2002 i 2005 r. odnotowano wzrost o 27 %, jednakże w ostatnich trzech miesiącach ODP (styczeń–marzec 2006 r.) nastąpił gwałtowny spadek. Duże wahania poziomu zapasów mogą wiązać się z sezonowym charakterem sprzedaży oraz z tym, że mocznik przeznaczony na użytek własny jest składowany razem z mocznikiem sprzedawanym na rynku. Dlatego też uważa się, że poziom zapasów jest mniej istotnym wskaźnikiem szkody.

2002

2003

2004

2005

ODP

Zapasy końcowe przemysłu wspólnotowego (tony) Indeks (2002 = 100)

253 853

238 888

262 194

322 766

223 941

100

94

103

127

88

d) W i e l k o ś ć s p r z e d a ż y

(78)

Sprzedaż przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym spadła o 3 % między 2002 r. a ODP.

L 198/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

2002

2003

2004

2005

ODP

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego w WE (w tonach) Indeks (2002 = 100)

3 155 215

3 242 758

3 054 663

2 996 471

3 048 955

100

103

97

95

97

e) U d z i a ł w r y n k u

(79)

Udział przemysłu wspólnotowego w rynku również nieznacznie zmniejszył się podczas badanego okresu z 36,5 % w 2002 r. do 34 % w ODP.

2002 2003 2004 2005 ODP

Udział przemysłu w rynku Indeks (2002 = 100)

wspólnotowego

36,5 %

36,3 %

34,1 %

33,8 %

34,0 %

100

99

93

93

93

f) W z r o s t

(80)

Podczas badanego okresu przemysł wspólnotowy stracił część udziału w rynku (1,5 punktu procentowego) w warunkach nieznacznego wzrostu panującego na rynku (4 %). Utracone przez przemysł wspólnotowy udziały w rynku nie zostały przejęte przez przywóz z Rosji, ponieważ, jak wskazano w motywie 67, udział rosyjskiego przywozu w rynku utrzymywał się na niezmienionym poziomie od 2002 r. do ODP. Mając również na uwadze spadek udziału przywozu z innych krajów o 3,5 punktu procentowego, należy stwierdzić, że udział w rynku utracony przez przemysł wspólnotowy został przejęty przez innych producentów wspólnotowych. g) Z a t r u d n i e n i e

(81)

Zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym obniżyło się o 6 % między 2002 r. a ODP, podczas gdy produkcja powiększyła się nieznacznie, odzwierciedlając wzrost wydajności.

2002 2003 2004 2005 ODP

Zatrudnienie w przemyśle wspólnotowym – dotyczy produktu objętego postępowaniem Indeks (2002 = 100)

1 233

1 228

1 157

1 161

1 164

100

100

94

94

94

h) W y d a j n o ś ć

(82)

Produkcja na osobę zatrudnioną w przemyśle wspólnotowym w ujęciu rocznym wzrosła o 6 % między 2002 r. a ODP, ze względu na obniżony, o tą samą wielkość, poziom zatrudnienia przy zachowaniu niezmienionego poziomu produkcji przemysłu wspólnotowego.

2002 2003 2004 2005 ODP

Wydajność przemysłu wspólnotowego (tony w przeliczeniu na pracownika) Indeks (2002 = 100)

3 497

3 697

3 744

3 764

3 713

100

106

107

108

106

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/15

i) W i e l k o ś ć m a r g i n e s u d u m p i n g u

(83)

Stwierdzono, że wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy oraz znaczenie tego wskaźnika nie są istotne, mając na uwadze: i) wielkość przywozu z Rosji utrzymującą się na względnie stałym poziomie podczas badanego okresu; ii) ceny przywozu z Rosji, które znacznie wzrosły w tym samym okresie; iii) brak podcięcia cenowego w ODP; oraz iv) ogólną sytuację finansową przemysłu wspólnotowego. j) P o p r a w a s y t u a c j i p o w c z e ś n i e j s z y m d u m p i n g u

(84)

Badane powyżej i poniżej wskaźniki wyraźnie wskazują na znaczną poprawę sytuacji gospodarczej i finansowej przemysłu wspólnotowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.