Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 12

Strona 12 z 16

4.3. Dane odnoszące się do producentów wspólnotowych objętych próbą a) C e n y s p r z e d a ż y i c z y n n i k i w p ł y w a j ą c e n a c e n y k r a j o w e

(85)

Średnia jednostkowa cena sprzedaży objętych próbą producentów wchodzących w skład przemysłu wspólnotowego stosowana względem klientów niepowiązanych znacznie wzrosła między 2002 r. a ODP, odzwierciedlając dominujące korzystne warunki na rynku międzynarodowym w odniesieniu do mocznika w tym samym okresie.

2002

2003

2004

2005

ODP

Cena jednostkowa na rynku WE stosowana przez objętych próbą producentów wspólnotowych (EUR/tona) Indeks (2002 = 100)

137

149

164

188

199

100

109

120

137

145

b) W y n a g r o d z e n i a

(86)

Między 2002 r. a ODP roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika wzrósł umiarkowanie o 11 %.

2002

2003

2004

2005

ODP

Producenci wspólnotowi objęci próbą – roczny koszt pracy w przeliczeniu na pracownika (1 000 EUR) Indeks (2002 = 100)

47

50

50

52

52

100

106

106

111

111

c) I n w e s t y c j e

(87)

Roczne inwestycje w produkt podobny dokonane przez czterech producentów objętych próbą kształtowały się dodatnio w okresie badanym, tj. wzrosły o 10 % między 2002 r. a ODP, mimo iż podlegały pewnym wahaniom.

2002

2003

2004

2005

ODP

Inwestycje netto producentów wspólnotowych objętych próbą (1 000 EUR) Indeks (2002 = 100)

116 186

114 079

128 191

140 967

128 259

100

98

110

121

110

L 198/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

d) R e n t o w n o ś ć i z w r o t z i n w e s t y c j i

(88)

Rentowność producentów objętych próbą wykazuje znaczną poprawę od 2002 r. do ODP, kiedy osiągnęła poziom 16,9 %. W tym zakresie podkreśla się, że podczas pierwotnego dochodzenia ustalono margines zysku wynoszący 5 %, który mógłby być osiągnięty w przypadku braku wyrządzającego szkodę dumpingu. Zwrot z inwestycji („ROI”), wyrażony jako procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji, był zasadniczo zgodny z tendencją dotyczącą rentowności. W badanym okresie nastąpił jego ponad trzykrotny wzrost.

2002 2003 2004 2005 ODP

Producenci wspólnotowi objęci próbą – rentowność sprzedaży WE niepowiązanym klientom – (% sprzedaży netto) Indeks (2002 = 100) Producenci wspólnotowi objęci próbą – ROI (zysk w % wartości księgowej netto inwestycji) Indeks (2002 = 100)

7,3 %

10,9 %

17,7 %

18,4 %

16,9 %

100 13,3 %

149 27,2 %

242 45,7 %

252 47,0 %

232 45,9 %

100

205

344

353

345

e) P r z e p ł y w y ś r o d k ó w p i e n i ę ż n y c h i z d o l n o ś ć d o p o z y s k i w a n i a k a p i t a ł u

(89)

Przepływy pieniężne wzrosły ponad trzykrotnie podczas badanego okresu. Zmiany te pokrywają się ze zmianami ogólnej rentowności oraz ROI w badanym okresie.

2002 2003 2004 2005 ODP

Producenci wspólnotowi objęci próbą – przepływy środków pieniężnych (1 000 EUR) Indeks (2002 = 100)

30 283

52 110

84 340

99 110

105 287

100

172

279

327

348

(90)

W dochodzeniu nie wykazano żadnych trudności napotkanych przez objętych próbą producentów wspólnotowych w pozyskiwaniu kapitału.

5. Wniosek

(91)

Między 2002 r. i ODP udział przemysłu wspólnotowego w rynku nieznacznie zmniejszył się, podobnie jak jego wielkość sprzedaż na rynku wspólnotowym. Jednakże ogólna sytuacja finansowa przemysłu wspólnotowego uległa w znacznej mierze poprawie podczas okresu badanego, w porównaniu z okresem poprzedzającym poprzedni przegląd wygaśnięcia, w wyniku którego w 2001 r. utrzymano istniejące środki, które obowiązują od 1995 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.