Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 13

Strona 13 z 16

(93)

przepływy środków pieniężnych również zwielokrotniły się. Wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego utrzymała się na stałym poziomie. Ceny sprzedaży stosowane przez producentów objętych próbą kształtowały się dodatnio w całym okresie badanym. Wzrost wynagrodzeń był umiarkowany, a przemysł wspólnotowy nadal dokonywał inwestycji.

(92)

Podczas okresu badanego rentowność producentów objętych próbą istotnie wzrosła, znacznie przekraczając, w odniesieniu do każdego roku objętego badanym okresem, docelowy poziom rentowności ustalony w pierwotnym dochodzeniu. Zwrot z inwestycji oraz

Należy zauważyć, że istotne dodatnie zmiany rentowności przemysłu wspólnotowego nastąpiły w sytuacji, gdy rosyjskie ceny eksportowe stosowane w wywozie do Wspólnoty były znacznie wyższe od MCI, chociaż były to ceny dumpingowe. Dlatego też rosyjskie ceny eksportowe w całym okresie badanym nie miały wpływu na przemysł wspólnotowy.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/17

(94)

Po otrzymaniu ustaleń Komisji wnioskodawca stwierdził, że długoterminowy wskaźnik rentowności, mierzony jako zwrot ze sprzedaży, w odniesieniu do przemysłu mocznika powinien wynosić 25 % po opodatkowaniu, co można wyrazić jako zysk z obrotu przed opodatkowaniem w wysokości około 36 %. Wnioskodawca stwierdził, że jest to uzasadnione kosztami budowy nowych zakładów do produkcji amoniaku/mocznika, które wymagają zwrotu z inwestycji wynoszącego 11 % (rzekomo równoważnego zyskowi z obrotu przed opodatkowaniem na poziomie 36 %). W tym zakresie należy zauważyć, że wnioskodawca nigdy nie wspominał o tak wysokim zysku docelowym w ramach obecnego postępowania, a podczas pierwotnego dochodzenia ustalono marżę zysku wynoszącą 5 %, która mogłaby być osiągnięta w przypadku braku wyrządzającego szkodę dumpingu. Ponadto Sąd Pierwszej Instancji potwierdził w swoim wyroku w sprawie T-210/95, że „… marża zysku, jaką Rada powinna zastosować podczas obliczania ceny docelowej usuwającej przedmiotową szkodę, musi być ograniczona do marży zysku, której w normalnych warunkach konkurencji i w przypadku braku przywozu po cenach dumpingowych przemysł wspólnotowy mógłby racjonalnie oczekiwać” (1). W tej samej sprawie stwierdzono, że „… argument przemawiający za tym, aby zastosowana przez instytucje wspólnotowe marża zysku gwarantowała przetrwanie przemysłu wspólnotowego i/lub odpowiedni dochód z zaangażowanego kapitału nie jest uzasadniony przepisami rozporządzenia podstawowego” (2). W obecnej sprawie wnioskodawca nie przedłożył żadnych dowodów wskazujących, iż w przypadku braku przywozu po cenach dumpingowych, przemysł wspólnotowy byłby w stanie osiągnąć rentowność na wymienionym poziomie. Wnioskodawca nie określił również marży zysku, którą przemysł wspólnotowy mógłby osiągnąć przy braku przywozu po

cenach dumpingowych. Dlatego też wniosek ten został odrzucony.

(95)

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie odnotowano dalszego występowania istotnej szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu.

F. PRAWDOPODOBIEŃSTWO PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

(96)

Ponieważ nie odnotowano dalszego występowania istotnej szkody wyrządzonej przez przywóz z kraju, którego dotyczy postępowanie, analiza skupiła się na prawdopodobieństwie ponownego wystąpienia istotnej szkody w przypadku uchylenia obowiązujących środków. W tym zakresie zbadano brak wpływu obowiązujących środków na wielkość i ceny przywozu z Rosji. Ponadto przeanalizowano ewentualne oddziaływanie istniejących i nowych rosyjskich wolnych mocy produkcyjnych oraz prawdopodobieństwo przekierowania sprzedaży innych rosyjskich producentów do Wspólnoty. 1. Brak wpływu obowiązujących środków na wielkość i ceny przywozu

(97)

Zgodnie z danymi w poniższej tabeli od 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.