Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 15

Strona 15 z 16

przedsiębiorstw objętych próbą nie dysponowało wolnymi mocami produkcyjnymi w ODP, a ogólny poziom wolnych mocy wszystkich producentów rosyjskich oszacowano na 5 %. W tym zakresie wnioski płynące z dochodzenia w pełni pokrywają się z twierdzeniami wnioskodawcy.

(104) Jak już wspomniano w motywie 52, ustalono również,

(108) Ponadto jak wskazano w motywie 57 wnioskodawca

że dziewięć projektów, do których odnosił się wnioskodawca, nie będzie raczej miało istotnego negatywnego wpływu na rynek wspólnotowy, ponieważ znaczna część dodatkowych ilości wytworzona w wyniku realizacji tych projektów zostanie przeznaczona na użytek własny. Ponadto, jak wskazano w motywie 54, ewentualny znaczny wzrost rosyjskiego wywozu do Wspólnoty mógłby nastąpić tylko w sytuacji, gdy pojawi się równoważny wzrost popytu, a w takim przypadku dodatkowy wywóz nie powinien wywrzeć negatywnego wpływu na poziom cen w ramach rynku wspólnotowego.

(105) Mając na uwadze powyższe, stwierdza się, iż producenci

rosyjscy będą dysponować jedynie ograniczonymi dodatkowymi ilościami, które mogą zasilić wielkość sprzedaży, w związku z przeprowadzeniem działań mających na celu reorganizację, modernizację i usuwanie wąskich gardeł. Sytuacja ta wskazuje, że wolne moce produkcyjne nie umożliwią producentom rosyjskim znacznego wzrostu ich wywozu na rynek wspólnotowy. 3. Prawdopodobieństwo przekierowania sprzedaży z innych źródeł do Wspólnoty

(106) Jak wskazano w motywie 67 wielkość przywozu z Rosji

twierdził, że produkcja będąca wynikiem dodatkowych mocy produkcyjnych dostępnych przede wszystkim w Afryce Północnej (Algieria i Egipt) oraz na Bliskim Wschodzie (Iran) będzie wpływać na ceny światowe, zmniejszając tym samym możliwość penetracji tych rynków przez rosyjskich eksporterów, którzy będą zmuszeni do zwiększenia wywozu na rynek wspólnotowy. Jednakże na podstawie prognoz, o których mowa w powyższym motywie 54, ustalono, że wspominane inwestycje nie wywrą istotnego wpływu na podaż i popyt w ujęciu globalnym, ponieważ przewiduje się, że globalny popyt będzie powiększać się wraz ze wzrostem globalnych mocy produkcyjnych. W dochodzeniu wykazano, że rosyjscy eksporterzy utracili już istotne udziały w rynku azjatyckim (zwłaszcza w Chińskiej Republice Ludowej) i afrykańskim oraz że stosunkowo dobrze radzą sobie z presją na rynkach Ameryki Łacińskiej. Zważywszy na przewidywane wielkości podaży i popytu w ujęciu globalnym, mało prawdopodobne wydaje się, że rosyjscy producenci eksportujący utracą udziały w rynku na całym świecie, z wyjątkiem Europy.

(109) Wnioskodawca twierdził, że nieuczciwa przewaga kosz-

na rynek wspólnotowy utrzymywała się na stałym poziomie w całym okresie badanym, stanowiąc udział w rynku wynoszący około 16 % konsumpcji we Wspólnocie podczas całego okresu badanego, z wyjątkiem

towa, z której korzystali producenci rosyjscy, związana z istnieniem podwójnego cennika odnoszącego się do gazu mogłaby doprowadzić do znacznego podcięcia cenowego zastosowanego przez rosyjskich eksporterów, np. w przypadku niekorzystnych wahań ogólnoświatowej równowagi podaży/popytu. Chociaż takiej sytuacji nie można wykluczyć gdyż w dochodzeniu wykazano, iż struktura kosztów rosyjskich eksporterów jest znacznie zakłócona w wyniku stosowanego przez Rosję podwójnego cennika gazu, ewentualne podcięcie nie byłoby bezpośrednim skutkiem uchylenia środków, lecz wynikałoby z innych okoliczności.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/19

(110) Nie można zatem stwierdzić, że rosyjscy producenci będą

(115) Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2

zmierzać do przekierowania na rynek wspólnotowy znacznych wielkości wywożonych obecnie do krajów trzecich lub sprzedawanych na rynku krajowym lub też do obniżenia cen w związku ze zniesieniem środków, nawet jeżeli nie można wykluczyć, iż sytuacja taka może być spowodowana innymi okolicznościami. 4. Wniosek w sprawie prawdopodobnego ponownego wystąpienia szkody

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.