Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 16

(4) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 1. (5) Dz.U. C 209 z 26.8.2005, str. 2.

31.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 198/5

(7)

We wniosku złożonym na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego EuroChem przedstawił dowody prima facie na poparcie stwierdzenia, że, w odniesieniu do jego sytuacji, okoliczności, na podstawie których wprowadzono środki, uległy zmianie i zmiany te mają trwały charakter. EuroChem dostarczył dowody na to, że porównanie jego kosztów z jego cenami eksportowymi doprowadziłoby do zmniejszenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnie obowiązujących środków. W związku z tym EuroChem stwierdził, że dalsze stosowanie środków na obecnym poziomie, który ustalono na podstawie wcześniej określonego marginesu szkody, nie jest już konieczne, aby zrównoważyć skutki dumpingu. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego oraz dwóch częściowych przeglądów okresowych, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja wszczęła te trzy przeglądy na mocy zawiadomień opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1).

przeglądu okresowego, którego zakres ograniczono do zbadania dumpingu. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(12)

Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(13) (8)

3. Dochodzenie 3.1. Okres objęty dochodzeniem

(9)

W odniesieniu do przeglądu wygaśnięcia dochodzenie w sprawie kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dotyczyło okresu od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. (zwanego dalej „okresem objętym dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 2002 r. do końca ODP („okres badany”). Okres zastosowany przy częściowym przeglądzie okresowym dla dochodzenia w sprawie stosowności formy środków jest identyczny z okresem badanym podczas przeglądu wygaśnięcia. Okres objęty dochodzeniem dotyczący częściowego przeglądu okresowego, którego zakres ograniczono do zbadania dumpingu w odniesieniu do przedsiębiorstwa „EuroChem” trwał od dnia 1 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 r.

W odniesieniu do przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego, którego zakres ograniczono do zbadania formy środków, ze względu na dużą liczbę producentów wspólnotowych, importerów we Wspólnocie i producentów eksportujących w Rosji, uznano za właściwe zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wyżej wymienione strony zostały poproszone, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, o zgłoszenie się do Komisji w ciągu 15 dni od wszczęcia dochodzenia i dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(14)

W odniesieniu do importerów dokonujących przywozu do Wspólnoty tylko jeden z nich dostarczył informacje określone w zawiadomieniu o wszczęciu i wyraził chęć do dalszej współpracy ze służbami Komisji. W związku z tym zdecydowano, że przeprowadzanie kontroli wyrywkowej nie było konieczne w odniesieniu do importerów.

(15)

3.2. Strony, których dotyczy dochodzenie

(10)

Komisja oficjalnie powiadomiła producentów eksportujących w Rosji, importerów, zainteresowanych użytkowników i ich stowarzyszenia, przedstawicieli kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie, skarżącego oraz znanych producentów wspólnotowych o wszczęciu tych dwóch przeglądów. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.