Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

Data ogłoszenia:2007-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4

Strona 1 z 16
L 198/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2007

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 907/2007 z dnia 23 lipca 2007 r. uchylające cło antydumpingowe nałożone na przywóz mocznika pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 oraz kończące częściowe przeglądy okresowe zgodnie z art. 11 ust. 3 dotyczące tego przywozu pochodzącego z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W grudniu 2003 r. Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 2228/2003 (4), zakończyła częściowy przegląd okresowy wszczęty przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, aby zbadać stosowność formy obowiązujących środków, bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 2 i ust. 3,

2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(3)

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W sierpniu 2005 r. Komisja opublikowała zawiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia obowiązujących środków (5). Dnia 9 lutego 2006 r. Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia wymienionych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego oraz wniosek o dokonanie częściowego, ograniczonego do formy środków, przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

A. PROCEDURA

Wnioski te zostały złożone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej mocznika.

1. Obowiązujące środki

(1)

W marcu 1995 r. Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 477/95 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Federacji Rosyjskiej (zwanej dalej „Rosją”). Kwota nałożonego cła stanowiła różnicę między ceną wynoszącą 115 ECU za tonę a ceną netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, o ile ta druga cena była niższa. Dochodzenie, które doprowadziło do wprowadzenia wspomnianych środków, będzie dalej zwane „dochodzeniem pierwotnym”. W następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 901/2001 (3), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane. Obowiązujące obecnie środki przyjęły formę cła zmiennego ustalonego na podstawie minimalnej ceny importowej (MCI) wynoszącej 115 EUR za tonę („obowiązujące środki”). Dochodzenie przeglądowe, które doprowadziło do utrzymania środków, będzie dalej zwane „poprzednim dochodzeniem dotyczącym przeglądu wygaśnięcia”.

(5)

Wnioskodawca stwierdził i dostarczył wystarczające dowody prima facie na to, że wygaśnięcie środków doprowadziłoby prawdopodobnie do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu w związku z przywozem mocznika pochodzącego z Rosji (kraj, „którego dotyczy postępowanie”) oraz że obecna forma środków nie jest odpowiednia, aby przeciwdziałać szkodliwym skutkom dumpingu.

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 49 z 4.3.1995, str. 1. (3) Dz.U. L 127 z 9.5.2001, str. 11.

Ponadto w dniu 14 września 2006 r. otrzymano wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego rozporządzenia (WE) nr 901/2001 od Joint Stock Company „Mineral and Chemical Company EuroChem” („EuroChem”) – rosyjskiego producenta eksportującego mocznik, podlegającego obowiązującym środkom antydumpingowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 198 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L198 - 35 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania halonu 2402 w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3594)

 • Dz. U. L198 - 32 z 200731.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych systemów kamer pochodzących z Japonii

 • Dz. U. L198 - 30 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 913/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L198 - 28 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L198 - 26 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L198 - 24 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L198 - 22 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L198 - 20 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L198 - 1 z 200731.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 906/2007 z dnia 23 lipca 2007 kończące przegląd okresowy środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006 na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii i uchylające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1910/2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.