Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 77/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

Data ogłoszenia:2007-01-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 9

27.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 77/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wielkości procentowej zatwierdzenia umów zawartych w odniesieniu do fakultatywnej destylacji wina stołowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (1), w szczególności jego art. 63a ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

lacji, zgłoszonymi Komisji przez państwa członkowskie stwiedzono, że przekroczyły one ilości odpowiadające dostępnym zasobom środków budżetowych oraz zdolności absorpcyjne sektora alkoholu spożywczego. Należy w związku z tym zatwierdzić jednolitą wielkość procentową zatwierdzenia ilości zgłoszonych do destylacji.

(3)

Zgodnie z art. 63a ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 państwa członkowskie muszą zatwierdzić umowy zawierane w odniesieniu do destylacji w okresie rozpoczynającym się 30 stycznia. Należy w związku z tym przewidzieć niezwłoczne wejście w życie niniejszego rozporządzenia,

Artykuł 63a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 określa szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy na destylację win, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 (2). Chodzi o destylację subwencjonowaną i dobrowolną, mającą na celu zapewnienie wsparcia rynku wina oraz ciągłości dostaw do sektora alkoholu spożywczego. W tym celu producenci wina zawierają umowy z gorzelnikami. Państwa członkowskie powiadomiły Komisję o zawartych umowach do dnia 15 stycznia 2007 r. Dla roku winnego 2006/2007 destylacja objęła okres od 1 października do 23 grudnia. Na podstawie ilości wina objętych umowami zawartymi w odniesieniu do desty-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilości wina, w stosunku do których umowy zostały zawarte i zgłoszone Komisji na mocy art. 63a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 do dnia 15 stycznia 2007 r., zostają zatwierdzone do wielkości 86,99 %. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 stycznia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L z 29.12.2006, str. 38). (2) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L z 20.12.2006, str. 1).

zmie384 zmie363

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 20 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 16 z 200727.1.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Czarnogórą

 • Dz. U. L20 - 13 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 79/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 15 do 19 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 2021/2006 dla ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L20 - 10 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 78/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od dnia 1 do 17 stycznia 2007 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L20 - 8 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 76/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 56. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L20 - 7 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 75/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 24. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 5 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 74/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 24. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 3 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 73/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 24. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L20 - 1 z 200727.1.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 72/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.