Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

Data ogłoszenia:2007-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 3

2.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 930/2000 zmieniła się definicja pojęcia „blisko spokrewnionych gatunków”, stosowana przez Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin. Należy odpowiednio uaktualnić szczegółowe zasady ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 930/2000.

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 9 ust. 6,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 930/2000.

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (2), w szczególności jej art. 9 ust. 6,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

W dyrektywach 2002/53/WE i 2002/55/WE ustanowiono zasady ogólne odnośnie do odpowiedniego nazewnictwa odmian poprzez odwoływanie się do art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (3).

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 930/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4, lit. b) otrzymuje brzmienie:

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 930/2000 z dnia 4 maja 2000 r. ustanawiającym reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (4) ustanowiono szczegółowe zasady stosowania odpowiednich kryteriów określonych w art. 63 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, w szczególności w odniesieniu do przeszkód w nadawaniu nazwy odmianie.

„b) uznaje się, że »gatunki blisko spokrewnione« mają znaczenie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”;

(1) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/124/WE (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, str. 12). (3) Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 873/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 38). (4) Dz.U. L 108 z 5.5.2000, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 29).

2) załącznik do rozporządzenia (WE) nr 930/2000 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 201/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.8.2007

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do nazw odmian, które zostały zaproponowane przez wnioskodawcę właściwym władzom do zatwierdzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

2.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/5

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Gatunki blisko spokrewnione »Gatunki blisko spokrewnione«, określone w art. 4 lit. b), mają następujące znaczenie: (a) jeśli istnieje więcej niż jedna klasa w obrębie rodzaju, stosuje się listę klas określoną w pkt 1; (b) jeśli klasy obejmują więcej niż jeden rodzaj, stosuje się listę klas określoną w pkt 2; (c) co do zasady, w przypadku rodzajów i gatunków nieobjętych listą klas określoną w pkt 1 i 2, rodzaj uznaje się za klasę. 1. Klasy w obrębie rodzaju

Klasy Nazwy naukowe

Klasa 1.1 Klasa 1.2 Klasa 2.1 Klasa 2.2

Brassica oleracea Brassica inna niż Brassica oleracea Beta vulgaris – burak cukrowy, burak pastewny Beta vulgaris – burak ćwikłowy, w tym burak Cheltenham, burak liściowy lub burak boćwina Beta inny niż klasy 2.1 i 2.2 Cucumis sativus Cucumis melo Cucumis inny niż klasy 3.1 i 3.2 Solanum tuberosum Solanum inny niż klasa 4.1

Klasa 2.3 Klasa 3.1 Klasa 3.2 Klasa 3.3 Klasa 4.1 Klasa 4.2

2. Klasy obejmujące więcej niż jeden rodzaj

Klasy Nazwy naukowe

Klasa 201 Klasa 203 (*) Klasa 204 (*) Klasa 205

Secale, Triticale, Triticum Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum i Poa Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium Cichorium, Lactuca

(*) Klasy 203 i 204 nie są wyłącznie utworzone na podstawie gatunków blisko spokrewnionych.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 15 z 20072.8.2007

  Uzupełnienie do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L201 - 14 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L201 - 13 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L201 - 10 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 918/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L201 - 9 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do niektórych terminów związanych z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina

 • Dz. U. L201 - 7 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w odniesieniu do przejściowego ustalenia dotyczącego środków finansowych przyznanych Bułgarii i Rumunii na restrukturyzację i konwersję

 • Dz. U. L201 - 6 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, w zakresie daty podpisywania umów dotyczących pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 1 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.