Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w odniesieniu do przejściowego ustalenia dotyczącego środków finansowych przyznanych Bułgarii i Rumunii na restrukturyzację i konwersję

Data ogłoszenia:2007-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 7

Strona 1 z 2
2.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 922/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w odniesieniu do przejściowego ustalenia dotyczącego środków finansowych przyznanych Bułgarii i Rumunii na restrukturyzację i konwersję

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

większości wstępnie przyznanych im środków finansowych do dnia 30 czerwca. Stosowanie art. 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 doprowadziłoby do nadmiernego obniżenia kwot dostępnych dla tych państw członkowskich na restrukturyzację i konwersję w bieżącym i następnym roku budżetowym.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 15,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego (2) ustalają zasady dotyczące finansowania systemu restrukturyzacji i konwersji.

(6)

W związku z tym, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 oraz na zasadzie przejściowych ustaleń na rok winiarski 2006/2007, należy uniknąć wspomnianego nadmiernego obniżania kwot poprzez zezwolenie Bułgarii i Rumunii na wypłacenie do końca bieżącego roku budżetowego 90 % wstępnie przyznanych im środków finansowych na rok winiarski 2006/2007 poprzez wyłączenie tych państw z obniżenia wstępnie przyznanych im środków w kolejnym roku winiarskim.

(2)

W odniesieniu do roku budżetowego 2007 środki finansowe zostały przyznane Bułgarii i Rumunii decyzją Komisji 2007/381/WE z dnia 1 czerwca 2007 r. ustalającą orientacyjną wysokość środków finansowych dla Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do określonej liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2006/2007 (3).

Podobny przepis wprowadzono w 2001 i 2005 r., kiedy to system restrukturyzacji i konwersji winnic został po raz pierwszy zastosowany przez określone państwa członkowskie. Ponieważ brak zdolności wykorzystania przez Bułgarię i Rumunię wstępnie przyznanych im środków finansowych mógłby również być spowodowany opóźnieniem w publikacji decyzji ustanawiającej wstępnie przyznane środki, możliwość wykorzystania tych środków należy określić na takim samym wysokim poziomie jak w 2005 r.

(3)

Artykuły 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 stanowią w szczególności, że środki przyznane państwu członkowskiemu, które nie poniosło ani nie zatwierdziło do dnia 30 czerwca odpowiednich wydatków, zostaną rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie, które poniosły i zatwierdziły wydatki w wysokości równej przyznanym im środkom finansowym. Wymienione artykuły ustanawiają również kwoty przyznane państwom członkowskim, które zostaną zmniejszone w kolejnym roku budżetowym, jeżeli wydatki poniesione przez nie do dnia 30 czerwca są mniejsze niż 75 % wstępnie przyznanych im środków finansowych. Bułgaria i Rumunia, dla których rok winiarski 2006/2007 jest pierwszym rokiem stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji, nie są w stanie wykorzystać

zmie363 zmie199

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 i w odniesieniu do roku budżetowego 2007, Bułgaria i Rumunia mogą skierować do Komisji, nie później niż do dnia 10 lipca 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 15 z 20072.8.2007

  Uzupełnienie do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L201 - 14 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L201 - 13 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L201 - 10 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 918/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L201 - 9 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do niektórych terminów związanych z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina

 • Dz. U. L201 - 6 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, w zakresie daty podpisywania umów dotyczących pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 3 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.