Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do niektórych terminów związanych z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina

Data ogłoszenia:2007-08-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 9

2.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 923/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 w odniesieniu do niektórych terminów związanych z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

1) w art. 45 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do lat gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 zmienia się datę określoną w akapicie pierwszym na dzień 31 sierpnia następnego roku gospodarczego.”;

Artykuły 45, 59 i 61 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) określają niektóre terminy związane z destylacją produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina. Biorąc pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich jest niewiele gorzelni, państwa te mają trudności praktyczne dotyczące zakończenia tej destylacji w przewidzianych terminach. Konieczna okazuje się zatem zmiana tych terminów. W związku z tym, że ostateczny termin dostarczenia produktów ubocznych do gorzelni przewidziany w istniejącym prawodawstwie to dzień 15 lipca bieżącego roku gospodarczego, niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 lipca 2007 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

2) w art. 59 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do lat gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 zmienia się datę określoną we wspomnianym akapicie na dzień 15 września następnego roku gospodarczego.”;

3) w art. 61 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(2)

„Jednak w odniesieniu do lat gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 zmienia się datę określoną w akapicie pierwszym na dzień 15 września następnego roku gospodarczego.”.

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 lipca 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 897/2007 (Dz.U. L z 28.7.2007, str. 20).

zmie363 zmie196

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 201 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 15 z 20072.8.2007

  Uzupełnienie do decyzji Rady 2007/543/WE z dnia 23 lipca 2007 r. dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) (  Dz.U. L 200 z 1.8.2007)

 • Dz. U. L201 - 14 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Danii

 • Dz. U. L201 - 13 z 20072.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L201 - 10 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 918/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L201 - 7 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 w odniesieniu do przejściowego ustalenia dotyczącego środków finansowych przyznanych Bułgarii i Rumunii na restrukturyzację i konwersję

 • Dz. U. L201 - 6 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1535/2003, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, w zakresie daty podpisywania umów dotyczących pomidorów przeznaczonych do przetwórstwa w Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L201 - 3 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw

 • Dz. U. L201 - 1 z 20072.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.