Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 17

Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającym zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2013) (Dz.U. L 391 z 30.12.2006, str. 1) i rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, str. 1). Do wszystkich środków ujętych w tym tytule stosuje się taką samą definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jaką zastosowano dla przekrojowych szczególnych programów dla MŚP w obrębie tego samego programu ramowego. Ta definicja brzmi następująco: „Spełniającym wymogi MŚP jest osoba prawna odpowiadająca definicji MŚP zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, która nie jest równocześnie ośrodkiem badawczym, instytutem badań naukowych, organizacją prowadzącą badania kliniczne na zlecenie ani firmą doradczą.” Cała działalność badawcza prowadzona w ramach siódmego programu ramowego będzie prowadzona zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi (zgodnie z art. 6 ust. 1 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i działań demonstracyjnych (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, str. 1)), w tym wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt. Obejmują one w szczególności zasady określone w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Szczególną uwagę przywiązuje się do potrzeby wzmocnienia wysiłków w celu zwiększenia zaangażowania i roli kobiet w nauce i badaniach naukowych. W stosunku do niniejszych artykułów i pozycji wprowadzono również pewne koszty spotkań naukowych i technologicznych, konferencji, warsztatów, i seminariów wysokiego szczebla będących we wspólnym interesie Europy, a organizowanych przez Komisję, oraz finansowanie analiz i ocen naukowych i technologicznych wysokiego szczebla prowadzonych z ramienia Wspólnoty dla zbadania nowych obszarów badań właściwych dla działań Komisji, m.in. w kontekście Europejskiej Przestrzeni Badawczej i środków monitorowania i upowszechniania wyników programów wraz ze środkami przewidywanymi w poprzednich programach ramowych.

L 203/30 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

Środki te pokrywają również wydatki administracyjne, włącznie z wydatkami na personel, wynikające z rozporządzenia pracowniczego i inne, informacje, publikacje, działalność administracyjną i techniczną, oraz pewne inne wydatki dotyczące infrastruktury wewnętrznej związane z realizacją celu kroku, którego są integralną częścią, wraz z działaniami i inicjatywami potrzebnymi dla przygotowania i monitorowania wspólnotowej strategii BRT (badania i rozwoju technologicznego). W przypadku niektórych projektów przewiduje się możliwość uczestnictwa krajów trzecich lub organizacji z krajów trzecich we współpracy europejskiej w dziedzinie badań naukowych i technicznych. W pozycjach 6 0 1 3 oraz 6 0 1 6 zestawienia dochodów zostaną wprowadzone wszelkie wkłady finansowe, które mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego. Każdy dochód pochodzący od osób trzecich dzielących koszty projektów ze Wspólnotą (firmy w krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, konsorcja przemysłowe itd.), wprowadzony w artykule 6 0 1 5 zestawienia dochodów, może stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.