Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 17

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/5

CZĘŚĆ A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2007, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2007 (1) Budżet 2006 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

44 837 060 205 54 718 545 736 1 201 955 766 7 352 746 732 6 942 264 030 444 646 152 115 497 218 621

35 865 973 075 54 579 470 941 1 162 155 453 8 093 291 458 6 604 078 362 1 073 500 332 107 378 469 621

+ 25,01 + 0,25 + 3,42 – 9,15 + 5,12 – 58,58 + 7,56

(1) Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1/2007 i nr 2/2007. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na rok 2006 (Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1 do 6/2006. (3) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

L 203/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

DOCHODY

Opis Budżet 2007 (1) Budżet 2006 (2) Zmiana (w %)

Dochody różne (tytuły od 4 do 9) Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0) Nadwyżka zasobów własnych wynikająca z przesunięcia środków z rozdziałów EFOGR — Sekcja Gwarancji (rozdział 3 0, artykuł 3 0 1) Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2) Saldo zasobów własnych pochodzących z VAT i środków opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2) Dochody ogółem (tytuły od 3 do 9) Kwota netto ceł, opłat rolnych i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 0, 1 1 i 1 2) Zasoby własne oparte na VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) Różnica pozostająca do sfinansowania przez środki dodatkowe (zasoby własne oparte na DNB, tabele 3 i 4, rozdział 1 4) Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2000/597/WE, Euratom (3) Dochody ogółem ( )

4

1

1 209 273 561 p.m.

2 349 189 094 2 410 079 591

– 48,52

p.m.

p.m.

p.m.

92 730 000

p.m. 1 209 273 561 17 307 700 000 17 827 409 252

1 516 079 442 6 368 078 127 14 888 900 000 17 200 276 121 – 81,01 + 16,25 + 3,65

79 152 835 808 114 287 945 060 115 497 218 621

68 921 215 373 101 010 391 494 107 378 469 621

+ 14,85 + 13,14 + 7,56

( ) Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1/2007 i nr 2/2007. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na rok 2006 (Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1 do 6/2006. (3) Zasoby własne dla budżetu na rok 2007 określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 136. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 19 maja 2006 r. (4) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/7

TABELA 1 Obliczenie podstawy ograniczenia podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom

1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia (5)

Państwo członkowskie

1% nieograniczonej podstawy VAT

1 % dochodu narodowego brutto

Stopa ograniczenia (w %)

1 % ograniczonej podstawy VAT (1)

Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT

(1)

(2)

(4)

(6)

(7)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1

1 377 090 000 133 630 000 670 499 000 891 726 000 9 919 942 000 69 946 000 1 134 499 000 6 192 350 000 8 907 804 000 915 297 000 5 792 627 000 117 035 000 76 233 000 101 663 000 151 455 000 385 117 000 38 849 000 2 559 999 000 1 142 499 000 1 273 783 000 949 154 000 384 105 000 159 684 000 170 762 000 737 236 000 1 330 523 000 9 693 423 000

3 254 093 000 250 734 000 1 101 606 000 2 259 663 000 23 148 221 000 124 726 000 2 032 580 000 10 078 570 000 18 438 795 000 1 563 390 000 14 678 365 000 147 960 000 166 638 000 244 476 000 260 122 000 878 113 000 48 143 000 5 346 690 000 2 624 363 000 2 639 229 000 1 544 415 000 1 028 555 000 304 908 000 454 120 000 1 688 352 000 3 120 578 000 19 514 935 000

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1 627 046 500 125 367 000 550 803 000 1 129 831 500 11 574 110 500 62 363 000 1 016 290 000 5 039 285 000 9 219 397 500 781 695 000 7 339 182 500 73 980 000 83 319 000 122 238 000 130 061 000 439 056 500 24 071 500 2 673 345 000 1 312 181 500 1 319 614 500 772 207 500 514 277 500 152 454 000 227 060 000 844 176 000 1 560 289 000 9 757 467 500 58 471 170 000

1 377 090 000 125 367 000 550 803 000 891 726 000 9 919 942 000 62 363 000 1 016 290 000 5 039 285 000 8 907 804 000 781 695 000 5 792 627 000 73 980 000 76 233 000 101 663 000 130 061 000 385 117 000 24 071 500 2 559 999 000 1 142 499 000 1 273 783 000 772 207 500 384 105 000 152 454 000 170 762 000 737 236 000 1 330 523 000 9 693 423 000 53 473 109 000 Słowenia Portugalia Malta Luksemburg Cypr Irlandia Estonia Grecja Hiszpania Bułgaria Republika Czeska

55 276 930 000 116 942 340 000

( ) Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.