Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1

Strona 1 z 17
3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

(2007/523/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie w dniu 14 grudnia 2006 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 24 370 114 EUR z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Węgier i Grecji w celu wsparcia tych krajów w zwalczaniu poważnych szkód spowodowanych przez powodzie w marcu i kwietniu 2006 r., uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przedstawiony przez Komisję w dniu 28 marca 2007 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sporządzony przez Radę w dniu 7 maja 2007 r., uwzględniając art. 69 Regulaminu Parlamentu Europejskiego i załącznik IV do tego Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 7 czerwca 2007 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 77 z 16.3.2007, str. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

L 203/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

Artykuł

Budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2007 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 2 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł XX: Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 02: Przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 08: Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 17 24 28 34

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.