Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 37

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 37

Strona 1 z 7
3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/37

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (2007/524/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie w dniu 14 grudnia 2006 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przedstawiony przez Komisję w dniu 13 kwietnia 2007 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sporządzony przez Radę w dniu 14 maja 2007 r., uwzględniając art. 69 Regulaminu Parlamentu Europejskiego i załącznik IV do tego Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 7 czerwca 2007 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2007 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 77 z 16.3.2007, str. 1. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/39

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według pozycji budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Zasoby własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 3: Nadwyżki, salda i dostosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 51 51 54

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/41

CZĘŚĆ A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2007, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2007 (1) Budżet 2006 (2) Zmiana (w %)

1. Trwały wzrost 2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja 6. Wyrównania Wydatki ogółem (3)

44 837 060 205 54 718 545 736 1 201 955 766 7 352 746 732 6 942 264 030 444 646 152 115 497 218 621

35 865 973 075 54 579 470 941 1 162 155 453 8 093 291 458 6 604 078 362 1 073 500 332 107 378 469 621

+ 25,01 + 0,25 + 3,42 – 9,15 + 5,12 – 58,58 + 7,56

(1) Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1–3/2007. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na rok 2006 (Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1), ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1 do 6/2006. (3) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 1 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.