Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 57

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 57

Strona 1 z 16
3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/57

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (2007/525/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie dnia 14 grudnia 2006 r., uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przedstawiony przez Komisję dnia 13 kwietnia 2007 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2007, sporządzony przez Radę dnia 18 czerwca 2007 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV do Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 10 lipca 2007 r.,

STWIERDZA:

Artykuł

Zakończono procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i przyjęto ostatecznie budżet korygujący nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007.

Sporządzono w Strasburgu dnia 10 lipca 2007 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/59

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 02: Przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 06: Energia i transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 22: Rozszerzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 68 69 77 89 61

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/61

C. PERSONEL

L 203/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

Sekcja III — Komisja Organy zdecentralizowane

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Stanowiska 2007 Kategoria i stopień Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący Korekty w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2007 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 0 0 50 0

1

–1 1

0 1

1 5 1 6 2 –1 5

1 5 0 11 2

5

–2

3

20

0

3

0

23

1

1

3 8 1 5 11

–2 +1

1 9 1

–4 –2

1 9

1

1

30 50

0 0 –4

–7 –4

0 0 46

23 46

3.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 1 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.