Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3852) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 10

Strona 1 z 10
L 206/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3852)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/552/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

rzętami parzystokopytnymi i niektórymi otrzymanymi z nich produktami.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), a w szczególności jej art. 10 ust. 3,

(4)

Zjednoczone Królestwo powzięło środki w ramach dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającej dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 92/46/EWG (3), oraz wprowadziło dalsze środki na obszarach dotkniętych chorobą.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), a w szczególności jej art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Sytuacja epidemiologiczna w Zjednoczonym Królestwie wymaga wzmocnienia środków zwalczania pryszczycy powziętych przez Zjednoczone Królestwo poprzez przyjęcie tymczasowych wspólnotowych środków ochronnych we współpracy z państwem członkowskim, którego to dotyczy i do czasu posiedzenia Stałego Komitetu Weterynaryjnego.

(1)

Zgłoszono ognisko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie.

Dyrektywa Rady 64/432/EWG (4) dotyczy problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną.

(2)

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie może stanowić zagrożenie dla stad w innych państwach członkowskich w związku z wprowadzaniem do obrotu i handlem żywymi zwie-

(6)

Dyrektywa Rady 91/68/EWG (5) dotyczy warunków dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12).

(3) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (4) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE. (5) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE.

7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/11

(7)

Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 90/425/EWG (1) dotyczy, między innymi, handlu innymi parzystokopytnymi oraz handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz oraz zarodkami świń.

(12)

Dyrektywa Rady 92/118/EWG (6) ustanawia warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A sekcja I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, dyrektywą 90/425/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 5 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

 • Dz. U. L206 - 4 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L206 - 3 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

 • Dz. U. L206 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.