Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

Data ogłoszenia:2007-08-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 5

Strona 1 z 2
7.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 937/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1539/2006 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych na rok budżetowy 2007, przeznaczonych na dostawy żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie, oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Niepełne wykorzystanie masła zgłoszone Komisji dotyczy powyżej 5 % całkowitej wartości ilości masła wskazanej w planie rocznym na 2007 r. Ponadto niektórych ilości zbóż i cukru nie wymaga się już w planie na 2007 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3730/87 z dnia 10 grudnia 1987 r. ustanawiające ogólne zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wyznaczonych organizacji, celem rozdysponowania jej pomiędzy osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 6,

(5)

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 nowo dostępne zasoby powinny być przydzielane innym państwom członkowskim na podstawie ich wniosków.

a także mając na uwadze, co następuje:

W trakcie wycofywania ryżu będącego w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej stwierdzono, że dostępne ilości były niewystarczające, aby umożliwić pełne wykonanie planu rocznego w Grecji. W związku z tym konieczne jest dostosowanie przydziału produktów interwencyjnych lub dotacji, tak aby umożliwić zakup na rynku produktów tymczasowo niedostępnych w ramach zapasów interwencyjnych.

(1)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3149/92 z dnia 29 października 1992 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie (2) Komisja przyjęła w drodze rozporządzenia (WE) nr 1539/2006 (3) plan podziału zasobów pomiędzy państwa członkowskie, który ma być finansowany w ramach środków budżetowych na rok 2007 celem rozdysponowania żywności na rzecz osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie. Plan ten określa w szczególności maksymalne zasoby finansowe, oddane do dyspozycji każdego państwa członkowskiego wykorzystującego ten środek, do celów realizacji części planu przypadającej na dane państwo członkowskie, jak również ilość każdego rodzaju produktu, która ma zostać wycofana z zapasów przechowywanych przez agencje interwencyjne.

(6)

W art. 3 ust. 2 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 ustanowiono terminy wycofania produktów z zapasów interwencyjnych. Zważywszy, że zmiana planu przewiduje przydzielenie Polsce dodatkowej ilości zbóż wynoszącej 203 tony i dodatkowej ilości cukru wynoszącej 3 224 tony oraz przydzielenie Słowenii dodatkowej ilości zbóż wynoszącej 1 000 ton, które mają być wycofane z zapasów interwencyjnych, należy wprowadzić odstępstwo od ustanowionych terminów w odniesieniu do tych ilości.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1539/2006.

(2)

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 przewiduje korektę planu rocznego w przypadku, gdy zmiany następujące w czasie jego wykonania przez państwo członkowskie dotyczą co najmniej 5 % ilości lub wartości produktu ujętych w planie wspólnotowym.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1) Dz.U. L 352 z 15.12.1987, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2535/95 (Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 3). (2) Dz.U. L 313 z 30.10.1992, str. 50. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 758/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 47). (3) Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 306/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007, str. 22).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 206 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 10 z 20077.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3852) (1)

 • Dz. U. L206 - 4 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę skupu stosowaną przez agencje składujące nieprzetworzone suszone winogrona i nieprzetworzone suszone figi

 • Dz. U. L206 - 3 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy do składowania nieprzetworzonych suszonych winogron i suszonych fig

 • Dz. U. L206 - 1 z 20077.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.