Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3646) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 10

L 208/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3646)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/553/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zacji drugiego etapu programu prac określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Siarczan mocznika i dimetipin to substancje wyznaczone do trzeciej fazy programu.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Jedyni powiadamiający w odniesieniu do siarczanu mocznika i dimetipinu poinformowali Komisję w dniach odpowiednio 29 maja 2006 r. i 6 lipca 2006 r. o tym, że nie zamierzają dłużej uczestniczyć w programie prac w odniesieniu do tych substancji czynnych i dlatego nie zostaną przedłożone dalsze informacje. Wymienione substancje czynne nie powinny zatem zostać włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy podjąć środki w celu dopilnowania, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan mocznika lub dimetipin zostały wycofane w wyznaczonym czasie i aby nie były odnawiane ani udzielane żadne zezwolenia na te produkty. W przypadku substancji czynnych, co do których obowiązuje jedynie krótki okres powiadomienia dotyczącego wycofania środków ochrony roślin zawierających takie substancje, uzasadnione jest wyznaczenie dodatkowego okresu na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu i zużycie istniejących zapasów, nie dłuższego niż dwanaście miesięcy, w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów w ciągu nie więcej niż jednego dodatkowego sezonu wegetacyjnego. W przypadkach gdy ustanowiono dłuższy okres powiadomienia, może on zostać skrócony tak, aby wygasł pod koniec określonego sezonu wegetacyjnego.

(5) (1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że państwo członkowskie może, w okresie 12 lat od dnia notyfikacji wymienionej dyrektywy, zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy, a znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, prowadząc jednocześnie stopniowe badania tych substancji w ramach programu prac.

(6)

(2)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 451/2000 (2) oraz (WE) nr 703/2001 (3) ustanawiają szczegółowe zasady reali-

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/31/WE (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 44). (2) Dz.U. L 55 z 29.2.2000, str. 25. (3) Dz.U. L 224 z 21.8.2002, str. 23.

9.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/11

(7)

Niniejsza decyzja nie wyklucza możliwości złożenia wniosku dla siarczanu mocznika lub dimetipinu, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, w celu ewentualnego włączenia go do załącznika I do tej dyrektywy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

b) od dnia 6 sierpnia 2007 r. nie były przyznawane ani odnawiane na mocy odstępstwa przewidzianego w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan mocznika i dimetipin. Artykuł 3 Jakikolwiek dodatkowy okres przewidziany przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG jest możliwie jak najkrótszy i upływa nie później niż dnia 2 lutego 2009 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Siarczan mocznika i dimetipin nie zostają włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Artykuł 2 Państwa członkowskie dopilnowują, aby: a) zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan mocznika i dimetipin zostały wycofane w terminie do dnia 2 lutego 2008 r.;

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 208 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 16 z 20079.8.2007

  Sprostowanie do Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Państwem Brunei Darussalam w sprawie udziału Państwa Brunei Darussalam w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (  Dz.U. L 183 z 13.7.2007)

 • Dz. U. L208 - 12 z 20079.8.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 246/06/COL z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca wykaz zawarty w pkt 39 części 1.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, w którym wymieniono punkty kontroli granicznej w Islandii i Norwegii zatwierdzone do prowadzenia kontroli weterynaryjnej zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich, oraz uchylająca decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 86/02/COL z dnia 24 maja 2002 r.

 • Dz. U. L208 - 6 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 30 lipca do dnia 3 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 4 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L208 - 3 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 1 z 20079.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.