Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2007-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 3

Strona 1 z 3
11.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 957/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

cyjnym państw członkowskich, których to dotyczy, na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu, odnoszących się do kukurydzy, do wysokości 1 199 355 ton na Węgrzech.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Mając na uwadze sytuację na rynku kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża, odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić agencjom interwen-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 712/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169 z 29.6.2007, str. 6). (2) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 843/2007 (Dz.U. L 186 z 18.7.2007, str. 9).

L 211/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2007

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Państwo członkowskie Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 287 24 78 Faks: (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tel.: (+359 2) 81 87 202 Faks: (+359 2) 81 87 267 e-mail: dfz@dfz.bg website: www.mzgar.government.bg Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel.: (420) 222 871 667 – 222 871 403 Faks: (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel.: (45) 33 95 88 07 Faks: (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk website: www.dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel.: (49-228) 6845-3704 Faks 1: (49-228) 6845-3985 Faks 2: (49-228) 6845-3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel.: (372) 7371 200 Faks: (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee website:www.pria.ee Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tel.: 353 53 91 63400 Faks: 353 53 91 42843 website: www.agriculture.gov.ie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 211 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 40 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (  Dz.U. L 268 z 18.10.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 32, str. 432)

 • Dz. U. L211 - 30 z 200711.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien przędnych (  Dz.U. L 32 z 3.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 18, str. 189)

 • Dz. U. L211 - 8 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 958/2007 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)

 • Dz. U. L211 - 1 z 200711.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.