Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692)

Data ogłoszenia:2007-08-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 32

L 213/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.8.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 sierpnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007, zatwierdzonego decyzją 2006/875/WE, w odniesieniu do brucelozy bawołów w Casercie, w regionie Kampania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3692) (2007/561/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1) (6)

Środki przedstawione przez Włochy są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym w dziedzinie weterynarii, a w szczególności ze wspólnotowymi kryteriami w zakresie zwalczania brucelozy bydła. Należy zatem zatwierdzić specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie jako część programu zwalczania brucelozy bydła we Włoszech na rok 2007. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość finansowego wkładu Wspólnoty na rzecz narodowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierzęcych i odzwierzęcych wymienionych w załączniku do tej decyzji, łącznie z brucelozą bydła. Decyzja Komisji 2006/875/WE z dnia 30 listopada 2006 r. zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) oraz zapobiegania chorobom odzwierzęcym, przedstawione przez państwa członkowskie na rok 2007 (2), zatwierdziła program zwalczania brucelozy bydła przedłożony przez Włochy na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. W Kampanii, a zwłaszcza w prowincji Caserta, panuje niepokojąca sytuacja w odniesieniu do brucelozy bawołów, co przedstawiły Włochy na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniach 5 i 6 marca 2007 r. W związku z powyższym Włochy przedłożyły Komisji specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie, który zawiera w szczególności określone wzmocnione środki w odniesieniu do identyfikacji i szczepienia zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się specjalny plan kontroli dotyczący zwalczania brucelozy bawołów w Casercie, przedłożony przez Włochy dnia 7 czerwca 2007 r. na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Niniejszy specjalny plan kontroli włącza się do programu zwalczania brucelozy bydła w tym państwie członkowskim, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji 2006/875/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2007 r.

(4)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 337 z 5.12.2006, str. 46. Decyzja zmieniona decyzją 2007/22/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, str. 46).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 213 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 29 z 200715.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 2 sierpnia 2007 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia chlorantraniliprolu, heptamaloksyglukanu, spirotetramatu i nukleopolihedrowirusa Helicoverpa armigera do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3669) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 964/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na ryż pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych i zarządzania tymi kontyngentami, na lata gospodarcze 2007/2008 i 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 7 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 963/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 58/97 w zakresie odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

 • Dz. U. L213 - 6 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991

 • Dz. U. L213 - 3 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L213 - 1 z 200715.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.