Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami w odniesieniu do migdałów i produktów z nich otrzymanych pochodzących lub wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3613) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 18

Strona 1 z 3
L 215/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/504/WE w sprawie specjalnych warunków dotyczących niektórych środków spożywczych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami w odniesieniu do migdałów i produktów z nich otrzymanych pochodzących lub wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3613)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/563/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w środkach spożywczych. Jednakże w latach 2005 i 2006 znacznie częściej powiadamiano poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), że ustanowione najwyższe dopuszczalne poziomy tej substancji są regularnie przekraczane w migdałach i produktach z nich otrzymanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(3)

Zanieczyszczenie to stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego we Wspólnocie. W związku z tym należy przyjąć środki specjalne na szczeblu wspólnotowym. W dniach od 11 do 15 września 2006 r. Biuro ds. Żywności i Weterynarii („FVO”) Komisji udało się do Stanów Zjednoczonych Ameryki z misją dokonania oceny obowiązujących tam systemów kontroli, aby zapobiec zanieczyszczeniu aflatoksynami migdałów przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty (4). Misja ta ujawniła, że nie istnieją jakiekolwiek obowiązkowe wymagania dotyczące kontroli poziomów aflatoksyn w produkcji i przetwarzaniu migdałów oraz że obecny system kontroli jest nieodpowiedni do zagwarantowania zgodności produktów wywożonych z normami obowiązującymi we Wspólnocie. Ponadto wykazano, że wizytowane laboratoria nie są w stanie zapewnić gwarancji na wywóz oraz nie spełniają prawie żadnych wymogów normy EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Decyzja Komisji 2006/504/WE (2) ustanawia specjalne warunki dotyczące niektórych środków spożywczych przywiezionych z niektórych krajów trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia tych produktów aflatoksynami. Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził, że aflatoksyna B1 jest silnie genotoksyczną substancją rakotwórczą i nawet bardzo niskie stężenie powoduje ryzyko wystąpienia nowotworu wątroby. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (3) ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy aflatoksyn

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, str. 21. Decyzja zmieniona decyzją 2007/459/WE (Dz.U. L 174 z 4.7.2007, str. 8). (3) Dz.U. L 364 z 20.12.2006, str. 5.

(4) Sprawozdanie z misji przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych Ameryki w dniach od 11 do 15 września 2006 r. w celu dokonania oceny obowiązujących tam systemów kontroli, aby skontrolować zanieczyszczenie aflatoksyną migdałów przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty (DG (SANCO)/8300/2006 – MR).

18.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/19

(5)

W odpowiedzi na sprawozdanie FVO Stany Zjednoczone Ameryki wyraziły zamiar podjęcia działań w celu usunięcia tych niedociągnięć.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 215 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L215 - 27 z 200718.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (  Dz.U. L 59 z 27.2.2007)

 • Dz. U. L215 - 21 z 200718.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2007 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Finlandii, z wyłączeniem Wysp Alandzkich, ze stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3700) (1)

 • Dz. U. L215 - 16 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 970/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2005 nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L215 - 6 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zmieniające po raz 83. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L215 - 4 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w odniesieniu do wkładu Wspólnoty w koszty restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2007/2008

 • Dz. U. L215 - 3 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 967/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (winogrona stołowe)

 • Dz. U. L215 - 1 z 200718.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.