Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 10

Strona 1 z 4
L 216/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (1), zwłaszcza jego art. 6 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ustanowienie uaktualnionego systemu klasyfikacji jest podstawą dla stale podejmowanych przez Komisję wysiłków mających na celu modernizację produkcji statystyk wspólnotowych, tak aby odzwierciedlały one w sposób prawdziwy realia gospodarcze, uwzględniając rozwój technologiczny i zmiany strukturalne w gospodarce.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 ustanowiło w tym celu poprawioną klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej zwaną NACE Revision 2 (zwaną dalej „NACE Rev. 2”).

(3)

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Komisja zobowiązana jest podjąć niezbędne środki wykonawcze służące wdrożeniu tego rozporządzenia w odniesieniu do stosowania NACE Rev. 2 w różnych dziedzinach statystycznych.

Komisji (WE) nr 1916/2000 z dnia 8 września 2000 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w odniesieniu do definicji i przekazywania informacji o strukturze zarobków (3); rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. dotyczące uzgodnień technicznych dotyczących przesyłania danych dla statystyki dotyczącej przewozu drogowego rzeczy (4); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wskaźnika kosztów pracy (5); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie wykazu pierwotnych zmiennych docelowych (6); rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. wdrażające decyzję 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do statystyk z zakresu nauki i techniki (7); rozporządzenie Rady (WE) nr 912/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (8); rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. wykonujące decyzję 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (9); rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 z dnia 15 marca 2005 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych (10); rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (11).

(4)

Ustanowienie zmienionej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej wymaga zmiany niektórych odesłań do NACE Rev. 1 lub NACE Rev. 1.1, jak i zmiany pewnych istotnych instrumentów prawnych. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian do następujących instrumentów prawnych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1726/1999 z dnia 27 lipca 1999 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy w zakresie definicji i przekazywania informacji w sprawie kosztów pracy (2); rozporządzenie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 27 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 25 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 22 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

 • Dz. U. L216 - 17 z 200721.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

 • Dz. U. L216 - 3 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.