Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 22

L 216/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202 z dnia 6 września 1971 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127) 1) Strona 129, art. 4 ust. 1 zdanie pierwsze: zamiast: „Jeżeli rezultaty kontroli opisanej w załączniku I pkt 2 są zadowalające, to państwo członkowskie, które dokonało kontroli, wystawia świadectwo zatwierdzenia wzoru EWG i przekazuje je składającemu wniosek.”, „Jeżeli rezultaty badania opisanego w załączniku I pkt 2 są zadowalające, to państwo członkowskie, które dokonało badania, wystawia świadectwo zatwierdzenia wzoru EWG i przekazuje je składającemu wniosek.”.

powinno być:

2) Strona 130, art. 7 ust. 4, zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Powiadania bezzwłocznie o tym inne państwo członkowskie oraz Komisję określając powody tej decyzji.”, „Powiadamia bezzwłocznie o tym inne państwa członkowskie oraz Komisję, określając powody tej decyzji.”.

3) Strona 130, art. 9 zdanie wprowadzające: zamiast: powinno być: „Jeżeli przyrząd jest przedkładany do legalizacji pierwotnej EWG, państwo członkowskie dokonujące kontroli powinno określić:”, „Jeżeli przyrząd jest przedkładany do legalizacji pierwotnej EWG, państwo członkowskie dokonujące badania powinno określić:”.

4) Strona 133, załącznik I pkt 1.3.1 tiret szóste: zamiast: powinno być: „— pieczęci (w wypadku ich stosowania).”, „— zabezpieczeń (w wypadku ich stosowania).”.

5) Strona 133, załącznik I pkt 2: zamiast: powinno być: „Kontrole w celu uzyskanie zatwierdzenia wzoru EWG”, „Badanie w celu uzyskania zatwierdzenia wzoru EWG”.

6) Strona 133, załącznik I ppkt 2.1: zamiast: powinno być: „Kontrole obejmują:”, „Badanie obejmuje:”.

7) Strona 133, załącznik I ppkt 2.1.1: zamiast: „Przestudiowanie dokumentów i kontrolę charakterystyk metrologicznych wzoru w laboratoriach służby metrologicznej, w laboratoriach uprawnionych, lub w miejscu produkcji, dostawy lub instalacji.”, „Przestudiowanie dokumentów i badanie charakterystyk metrologicznych wzoru w laboratoriach służby metrologicznej, w laboratoriach uprawnionych, lub w miejscu produkcji, dostawy lub instalacji.”.

powinno być:

8) Strona 133, załącznik I ppkt 2.1.2: zamiast: powinno być: „Jeżeli charakterystyki metrologiczne wzoru są dokładnie znane, wystarcza jedynie kontrola dokumentów.”, „Jeżeli charakterystyki metrologiczne wzoru są dokładnie znane, wystarcza jedynie badanie dokumentów.”.

21.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/23

9) Strona 133, załącznik I ppkt 2.2: zamiast: powinno być: „Kontrola obejmuje pełny zakres działania przyrządu w normalnych warunkach użytkowania. Charakterystyki metrologiczne przyrządu w tych warunkach są zgodne z wymaganiami.”, „Badanie obejmuje pełny zakres działania przyrządu w normalnych warunkach użytkowania. Charakterystyki metrologiczne przyrządu w tych warunkach są zgodne z wymaganiami.”.

10) Strona 133, załącznik I ppkt 2.3: zamiast: powinno być: „Istota i zakres kontroli określonych w ppkt 2.1. mogą być sprecyzowane w oddzielnych dyrektywach.”, „Istota i zakres badania określonego w ppkt 2.1 mogą być sprecyzowane w oddzielnych dyrektywach.”.

11) Strona 133, załącznik I ppkt 3.1 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „Świadectwo powinno zawierać wyniki kontroli wzoru i wyszczególnić inne wymagania, z którymi wzór musi być zgodny.”, „Świadectwo powinno zawierać wyniki badania wzoru i wyszczególnić inne wymagania, z którymi wzór musi być zgodny.”.

12) Strona 134, załącznik I ppkt 5.2: zamiast: „W czasie gdy o zatwierdzeniu wzoru powiadamiana jest strona zainteresowana, kopie świadectwa zatwierdzenia wysyłane są do Komisji oraz państw członkowskich. Państwa te mogą także otrzymać na życzenie kopie sprawozdań z kontroli.”, „W czasie gdy o zatwierdzeniu wzoru powiadamiana jest strona zainteresowana, kopie świadectwa zatwierdzenia wysyłane są do Komisji oraz państw członkowskich. Państwa te mogą także otrzymać na życzenie kopie sprawozdań z badania.”.

powinno być:

13) Strona 135, załącznik II ppkt 3.1.1.2: zamiast: powinno być: „Znak częściowej legalizacji EWG składa się tylko z pierwszej pieczęci. Służy również jako cecha.”, „Znak częściowej legalizacji EWG składa się tylko z pierwszej pieczęci. Służy również jako zabezpieczenie.”.

14) Strona 136, załącznik II pkt 3.3.2.1: zamiast: „W przypadku gdy legalizacja przyrządu lub jego części jest dokonywana w kolejnych etapach i przyrząd lub jego część spełnia warunki założone dla czynności innych niż wykonywane w miejscu instalacji, w miejscu, w którym jest umieszczony znak z datą lub w innym miejscu wyszczególnionym w oddzielnych dyrektywach.”, „W przypadku gdy legalizacja przyrządu lub jego części jest dokonywana w kolejnych etapach i przyrząd lub jego część spełnia warunki założone dla czynności innych niż wykonywane w miejscu instalacji, w miejscu, w którym jest umieszczona pieczęć z datą lub w innym miejscu wyszczególnionym w oddzielnych dyrektywach.”.

powinno być:

15) Strona 136, załącznik II ppkt 3.3.2.2: zamiast: powinno być: „We wszystkich przypadkach jako cecha, w miejscach wyszczególnionych w oddzielnych dyrektywach.”, „We wszystkich przypadkach jako zabezpieczenie, w miejscach wyszczególnionych w oddzielnych dyrektywach.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 27 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 25 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 17 z 200721.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

 • Dz. U. L216 - 3 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.