Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 25

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 25

21.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/25

Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 83 z dnia 30 marca 1973 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266) 1) Tytuł oraz w całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włókna przędne”, „włókna tekstylne”.

2) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „produkt”, „wyrób”.

3) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „eter naftowy”, „petroolej”.

4) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „próbka badań laboratoryjnych” albo „próbki badań laboratoryjnych”, „laboratoryjna próbka badawcza”.

5) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „surowy”, „niebielony”.

6) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „włosy”, „sierść zwierzęca”.

7) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „cupro”, „włókno miedziowe”.

8) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „określone chlorofibry”, „niektóre włókna chlorowe”.

9) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „chlorofibry”, „włókna chlorowe”.

10) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „octan (włókno octanowe)”, „acetat”.

11) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „trioctan”, „triacetat”.

L 216/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2007

12) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „określone rodzaje madalu”, „niektóre typy modali”.

13) Strona 270, załącznik I pkt I.6 akapit trzeci zdanie drugie: zamiast: „Jednakże, w przypadku niektórych naturalnych surowych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta, włókna kokosowe), należy zwrócić uwagę na fakt, że normalne wstępne przygotowanie z użyciem eteru naftowego i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych.”, „Jednakże w przypadku niektórych naturalnych surowych włókien pochodzenia roślinnego (np. juta, kokos) należy zwrócić uwagę na fakt, że normalne wstępne przygotowanie z użyciem petrooleju i wody nie eliminuje wszystkich niewłóknistych substancji naturalnych.”.

powinno być:

14) Strona 276, załącznik I pkt II.8.2 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Rozdzielić różnego rodzaju przędzę, zebrać je w wytarowanym naczynku wagowym i dalej postępować zgodnie z tym jak wskazano w pkt II.8.1.”, „Rozdzielić różnego rodzaju włókna, zebrać je w wytarowanym naczynku wagowym i dalej postępować zgodnie z tym jak wskazano w pkt II.8.1.”.

Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 330 z dnia 5 grudnia 1998 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71) 1) Strona 72, art. 1 pkt 1 w odniesieniu do zmiany art. 2 lit. b) ppkt (ii): zamiast: powinno być: „(ii) techniki wymienione w załączniku I część B nie są uważane za techniki wywołujące modyfikacje genetyczne;”, „(ii) techniki wymienione w załączniku I część B nie są uważane za techniki prowadzące do modyfikacji genetycznej;”.

2) Strona 77, załącznik w odniesieniu do zmiany załącznika I część A pkt 1: zamiast: „Techniki rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujące tworzenie nowych kombinacji materiału genetycznego przez insercję cząsteczek kwasów nukleinowych wytworzonych wszelkimi metodami poza organizmem, do wirusa, plazmy bakteryjnej lub innych nośników i wprowadzenie ich do organizmu gospodarza, w którym nie pojawiają się one w sposób naturalny, ale w którym są zdolne do ciągłego rozmnażania się.”, „Techniki rekombinacji kwasów nukleinowych obejmujące tworzenie nowych kombinacji materiału genetycznego przez insercję cząsteczek kwasów nukleinowych wytworzonych wszelkimi metodami poza organizmem, do wirusa, plazmidu lub innych nośników i wprowadzenie ich do organizmu gospodarza, w którym nie pojawiają się one w sposób naturalny, ale w którym są zdolne do ciągłego rozmnażania się”.

powinno być:

3) Strona 77, załącznik w odniesieniu do zmiany załącznika I część B zdanie wprowadzające: zamiast: „Techniki określone w art. 2 lit. b) ii), których nie uważa się za powodujące modyfikację genetyczną pod warunkiem że nie obejmują one użycia cząsteczek rekombinowanego kwasu nukleinowego lub GMM wytworzonych przy pomocy technik/metod innych niż techniki/metody wyłączone przez załącznik II część A:”, „Techniki określone w art. 2 lit. b) ppkt (ii), których nie uważa się za techniki prowadzące do modyfikacji genetycznej, pod warunkiem że nie obejmują one użycia cząsteczek rekombinowanego kwasu nukleinowego lub GMM wytworzonych przy pomocy technik/metod innych niż techniki/ metody wyłączone przez załącznik II część A:”,

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 27 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 22 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

 • Dz. U. L216 - 17 z 200721.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

 • Dz. U. L216 - 3 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.