Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501)

Data ogłoszenia:2007-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 27

21.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/27

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającego warunki dostępu przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim do transportu drogowego osób w państwie członkowskim (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 4 z dnia 8 stycznia 1998 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 03, str. 501) 1) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej: zamiast: powinno być: „formularz przejazdu”, „formularz podróży”.

2) Strona 502, art. 1 akapit pierwszy: zamiast: „Każdy przewoźnik, który odpłatnie świadczy usługi transportu drogowego osób, oraz który posiada licencję wspólnotową przewidzianą w art. 3a rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (1), jest dopuszczony, na mocy warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz bez dyskryminacji ze względu na przynależność państwową przewoźnika lub miejsce prowadzenia działalności, do tymczasowego odpłatnego świadczenia usług krajowego transportu osób w innym Państwie Członkowskim, zwanym dalej „przyjmującym Państwem Członkowskim”, bez wymagania posiadania siedziby statutowej lub zakładu w tym państwie.”, „Każdy przewoźnik, który zarobkowo świadczy usługi transportu drogowego osób, oraz który posiada licencję wspólnotową przewidzianą w art. 3a rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (1), jest dopuszczony, na mocy warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu oraz bez dyskryminacji ze względu na przynależność państwową przewoźnika lub miejsce prowadzenia działalności, do tymczasowego zarobkowego świadczenia usług krajowego transportu osób w innym państwie członkowskim, zwanym dalej »przyjmującym Państwem Członkowskim«, bez wymagania posiadania siedziby statutowej lub zakładu w tym państwie.”.

powinno być:

3) Strona 503, art. 6 ust. 4 akapit drugi: zamiast: powinno być: „Jednakże formularz przejazdu jest wypełniany w formie miesięcznego zestawienia.”, „Jednakże formularz podróży jest wypełniany w formie miesięcznej deklaracji.”.

4) Strona 505, art. 11 ust. 3 akapit drugi: zamiast: „W przypadku sfałszowania licencji wspólnotowej, zezwolenia lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, sfałszowany dokument jest niezwłocznie wycofany, a tam gdzie to stosowne, jak najszybciej przesyłany właściwej władzy Państwa Członkowskiego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika.”, „W przypadku sfałszowania licencji wspólnotowej, zezwolenia lub uwierzytelnionego wypisu sfałszowany dokument jest niezwłocznie wycofany, a tam, gdzie to stosowne, jak najszybciej przesyłany właściwej władzy państwa członkowskiego miejsca prowadzenia działalności przez przewoźnika.”.

powinno być:

5) Strona 505, art. 11 ust. 4 akapit trzeci: zamiast: „Kara nałożona przez właściwe władze Państwa Członkowskiego zakładu, po konsultacji z właściwymi władzami przyjmującego Państwa Członkowskiego, mogą obejmować cofnięcie zezwolenia do wykonywania zawodu przewoźnika transportu drogowego osób.”, „Kara nałożona przez właściwe władze państwa członkowskiego miejsca prowadzenia działalności, po konsultacji z właściwymi władzami przyjmującego państwa członkowskiego, mogą obejmować cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportu drogowego osób.”.

powinno być:

6) Strona 505, art. 11 ust. 4 akapit piąty: zamiast: „Właściwe władze Państwa Członkowskiego miejsca prowadzenia działalności powiadamiają właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego o decyzjach podjętych na podstawie niniejszego akapitu.”, „Właściwe władze państwa członkowskiego miejsca prowadzenia działalności powiadamiają właściwe władze przyjmującego państwa członkowskiego o decyzjach podjętych na podstawie niniejszego ustępu.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 216 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 32 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (  Dz.U. L 243 z 11.9.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 29, str. 609)

 • Dz. U. L216 - 31 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 90/269/EWG Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (  Dz.U. L 156 z 21.6.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 386)

 • Dz. U. L216 - 28 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (  Dz.U. L 4 z 8.1.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 06, tom 03, str. 62)

 • Dz. U. L216 - 26 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie zamkniętego użycia organizmów zmodyfikowanych genetycznie (  Dz.U. L 330 z 5.12.1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, str. 71)

 • Dz. U. L216 - 25 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 73/44/EWG z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do analizy ilościowej mieszanek trójskładnikowych włókien przędnych (  Dz.U. L 83 z 30.3.1973) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 266)

 • Dz. U. L216 - 24 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/317/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prostopadłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy dokładności (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 140)

 • Dz. U. L216 - 22 z 200721.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 71/316/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 202 z 6.9.1971) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 01, str. 127)

 • Dz. U. L216 - 17 z 200721.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3846) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2

 • Dz. U. L216 - 3 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 972/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L216 - 1 z 200721.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 971/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.