Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

Data ogłoszenia:2007-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 10

Strona 1 z 2
L 218/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/307/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3915)

(Jedynie tekst w języku łotewskim jest autentyczny)

(2007/571/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Ocena tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2005/307/WE (2) zezwala na jedną metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie.

Artykuł 1 W decyzji 2005/307/WE wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Rząd Łotwy zwrócił się do Komisji o zatwierdzenie nowego wzoru stosowanego w zatwierdzonej metodzie oraz o zatwierdzenie dwóch nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych, przedstawiając wyniki próbnego rozbioru w drugiej części protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3).

zmie320 zmie217

1) artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się stosowanie następujących metod klasyfikacji tusz wieprzowych na Łotwie, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84:

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L z 22.12.1993, str. 5). 2) Dz.U. L 98 z 16.4.2005, str. 42. ( (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L z 8.8.2006, str. 6).

— metoda ręczna (ZP) oraz związane z nią metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 1 załącznika,

23.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/11

— przyrząd określany jako »Intrascope (Optical Probe)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 2 załącznika,

2) załącznik do decyzji 2005/307/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2

— przyrząd określany jako »PG 200 (Pork Grader)« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 3 załącznika.

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Metoda ręczna (ZP) może być stosowana wyłącznie w rzeźniach, w których tygodniowy ubój nie przekracza 200 świń.”;

Członek Komisji

L 218/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK METODY KLASYFIKACJI TUSZ WIEPRZOWYCH NA ŁOTWIE CZĘŚĆ 1 Metoda ręczna (ZP) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody ręcznej (ZP). 2. Ta metoda może zostać zastosowana przy użyciu liniału, którego wartości są oszacowane za pomocą równania regresji. Jego zastosowanie polega na pomiarze ręcznym grubości słoniny i grubości mięśnia na linii środkowej przepołowionej tuszy. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 61,689 – 0,658x1 + 0,109x2 gdzie: = szacowana wartość procentowa chudego mięsa w tuszy, x1 = grubość (w milimetrach) słoniny widocznej na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona w punkcie G – najcieńszym miejscu nad mięśniem lędźwiowym (glutaeus medius), x2 = grubość (w milimetrach) mięśnia widocznego na linii środkowej przepołowionej tuszy, zmierzona w punkcie M – jako odległość między czaszkowym końcem mięśnia lędźwiowego (gluteus medius) i grzbietową krawędzią kanału kręgowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 218 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 25 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (  Dz.U. L 11 z 16.1.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 07, str. 314)

 • Dz. U. L218 - 23 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (  Dz.U. L 239 z 22.9.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 02, str. 9)

 • Dz. U. L218 - 21 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 10 z 12.1.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, str. 190)

 • Dz. U. L218 - 19 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/575/EWG z dnia 26 października 1983 r. zmieniającej dyrektywę 71/316/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (  Dz.U. L 332 z 28.11.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 07, str. 167)

 • Dz. U. L218 - 18 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 85/1/EWG z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 2 z 3.1.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 56, str. 3)

 • Dz. U. L218 - 16 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/617/EWG z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniającej dyrektywę 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (  Dz.U. L 357 z 7.12.1989) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, str. 82)

 • Dz. U. L218 - 15 z 200723.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (  Dz.U. L 206 z 22.7.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 02, Strona 102)

 • Dz. U. L218 - 14 z 200723.8.2007

  Decyzja nr 2/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 26 lipca 2007 r. korygująca szwajcarską cenę referencyjną mleka pełnego w proszku

 • Dz. U. L218 - 6 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 985/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 13 do dnia 17 sierpnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L218 - 3 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 984/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 961/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L218 - 1 z 200723.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 983/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.