Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 30

Strona 1 z 7
L 219/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/582/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Osoby trzecie nie zgłosiły żadnych uwag.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Zaangażowane firmy

(5)

Djebel – S.G.P.S., S.A. jest spółką zlokalizowaną na Maderze, w Portugalii.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 5 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym w Komisji dnia 7 kwietnia 2005 r., wystosowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Portugalii, władze portugalskie powiadomiły Komisję o swoim zamiarze udzielenia pomocy spółce Djebel – S.G.P.S., S.A. (zwanej dalej „Djebel”), w formie udziału w sfinansowaniu inwestycji tej spółki w Brazylii. Na wniosek Komisji Portugalia przekazała dodatkowe informacje w pismach z dnia 25 lipca, 26 września i 23 grudnia 2005 r., wystosowanymi przez jej Stałe Przedstawicielstwo, zarejestrowanymi w Komisji odpowiednio dnia 27 lipca, 28 września 2005 r. i 3 stycznia 2006 r.

Spółka należy do grupy Pestana, głównej grupy hotelarskiej w Portugalii, której nie obejmuje definicja MŚP. Spółka Djebel nie spełnia kryteriów niezależności, ustanowionych w art. 3 załącznika do zalecenia Komisji z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw (3) ani w zaleceniu z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (4). W związku z tym spółka Djebel jest przedsiębiorstwem o dużych rozmiarach.

(7)

Djebel zarządza w Brazylii spółką holdingową, której przedmiotem działalności jest inwestowanie i zarządzanie hotelami i działalnością turystyczną.

(8)

Przed 1999 r. grupa Pestana nabyła już jeden hotel w Mozambiku, a po zakupie hotelu, którego dotyczy niniejsze zgłoszenie, nabyła także cztery inne hotele w Brazylii.

(2)

Pismem z dnia 22 lutego 2006 r. Komisja poinformowała Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w kwestii wyżej wymienionej pomocy.

(9)

Projekt Projekt polega na zakupie przez spółkę Djebel udziałów w kapitale firmy RASH – Administraćão de Hotéis de Turismo, Lda, spółki brazylijskiej, której jedynym aktywem jest hotel Rio Atlântico, zlokalizowany w Rio de Janeiro, w Brazylii.

(3)

Pismem z dnia 31 marca 2006 r. (zarejestrowanym w Komisji dnia 4 kwietnia 2006 r.) władze portugalskie przedstawiły swoje uwagi w sprawie wyżej wymienionego postępowania.

(4)

Decyzję Komisji o wszczęciu postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja

(10)

Kapitał spółki RASH nabyto w październiku 1999 r., a hotel w chwili nabycia był już w pełni operacyjny.

(1) Dz.U. C 91 z 19.4.2006, str. 25. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Dz.U. L 107 z 30.4.1996. (4) Dz.U. L 124 z 20.5.2003.

24.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/31

Pomoc

(11)

Koszt zakupu 14 720 474 EUR.

akcji

spółki

RASH

wyniósł

zbada środek pomocy pod kątem odstępstwa przewidzianego w art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu, w celu określenia, czy można założyć, że pomoc ułatwia rozwój niektórych działań gospodarczych i nie wywiera negatywnego wpływu na warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 36 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 9 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.