Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 36

L 219/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130)

(Jedynie tekst języku portugalskin jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/583/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

13 listopada 2006 r. Pismem z dnia 2 lutego 2007 r. Komisja zwróciła się o dalsze wyjaśnienia.

II. WYCOFANIE ZGŁOSZENIA (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych osób do zgłaszania uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 4 maja 2007 r. Portugalia powiadomiła Komisję, że pomoc nie zostanie przyznana, gdyż Autoeuropa wprowadziła zmiany do projektu szkoleniowego, w związku z czym zgłoszenie stało się bezzasadne. Komisja odnotowuje, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/99 (3) państwo członkowskie może wycofać zgłoszenie w pożądanym czasie, zanim Komisja podejmie decyzję w sprawie pomocy. Artykuł 8 ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, Komisja zamyka to postępowanie. W związku z powyższym Komisja postanowiła zamknąć formalne postępowanie wyjaśniające wszczęte na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wspomnianego środka pomocy, ponieważ Portugalia wycofała się z zamiaru przyznania pomocy,

(6)

Pismem z dnia 27 grudnia 2005 r. (zarejestrowanym dnia 4 stycznia 2006 r.) Portugalia zgłosiła Komisji swój zamiar przyznania pomocy w kwocie 3 552 423 EUR przedsiębiorstwu Autoeuropa – Automóveis Lda (zwanemu dalej „Autoeuropa”) w związku z projektem szkoleniowym, którego realizację planowało wspomniane przedsiębiorstwo. W piśmie z dnia 31 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, na co Portugalia odpowiedziała pismem z dnia 9 marca 2006 r. (zarejestrowanym w dniu 23 marca 2006 r.) W piśmie z dnia 16 maja 2006 r. Komisja powiadomiła Portugalię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania na mocy art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wyżej wymienionego środka pomocy. Władze portugalskie przedstawiły swoje uwagi w związku ze wspomnianym postępowaniem w piśmie z dnia 31 sierpnia 2006 r. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych osób trzecich o przedstawienie uwag. Otrzymawszy uwagi zainteresowanych osób trzecich, Komisja przekazała je władzom portugalskim, aby umożliwić im ustosunkowanie się do wspomnianych uwag. Portugalia przekazała swoją odpowiedź w piśmie z dnia

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z wycofaniem zgłoszenia pomocy szkoleniowej, jaką Portugalia zamierzała przyznać przedsiębiorstwu Autoeuropa – Automóveis Lda., Komisja zamyka formalne postępowanie wyjaśniające. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2007 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. C 177 z 29.7.2006, str. 25. (2) Patrz: przypis 1.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 30 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 9 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.