Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 12

Strona 12 z 18

(74)

(75) (69)

Komisja uznaje – zgodnie ze stosowaną przez nią stale praktyką – że przychody pochodzące z tego rodzaju opłat stanowią zasoby państwowe (2). Praktyka ta jest zgodna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z tym orzecznictwem przychody pochodzące z opłat nałożonych przez państwo i przekazanych na rachunki bankowe wyznaczone na ten cel przez państwo, i wykorzystywane do celów przyznania korzyści niektórym przedsiębiorstwom, stanowią

Realizacja programu pomocy została rozpoczęta przed przystąpieniem Słowenii do Unii Europejskiej. Zasadniczą podstawę prawną programu pomocy stanowi ustawa o energii z 1999 r. Definicja producenta kwalifikowanego kwalifikującego się do objęcia programem pomocy została określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków otrzymania statusu kwalifikowanego producenta energii (6) z 2001 r.

(1) Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii (IEA), http://www.iea.org/Textbase/stats/electricitydata.aspCOUNTRY_CODE=SI (2) Patrz np. sprawa nr 161/04 – Portugalia – Dz.U. C 250 z 8.10.2005, str. 9.

(3) Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie C-173/73 – Włochy przeciwko Komisji. (4) Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1997 r. w sprawie C-78/79 – Steinike przeciwko Republice Federalnej Niemiec. (5) Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-345/02. (6) Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 29/01 i nr 99/01.

L 219/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2007

(76)

W momencie przystąpienia Słowenii do UE ryzyko finansowe ponoszone przez skarb państwa w związku z programem pozostawało nieokreślone. W ramach programu nie określono zawczasu pułapu ani nie ograniczono liczby potencjalnych beneficjentów. Każda elektrownia spełniająca wymogi techniczne określone w powyżej wspomnianym rozporządzeniu kwalifikuje się do objęcia programem pomocy, w tym także wszystkie nowe elektrownie kwalifikowane, przyłączone do sieci energetycznej po przystąpieniu Słowenii do UE. Nawet w przypadku pomocy indywidualnej przyznanej zgodnie z programem pomocy ryzyko, na jakie narażone jest państwo, nie może być określone zawczasu, ponieważ wiąże się ono z różnicą pomiędzy stałą ceną ustaloną przez państwo dla danej elektrowni, a średnią ceną rynkową, która podlega wahaniom w nieprzewidywalny sposób. Władze Słowenii podkreśliły, że rzeczywiste obciążenia dla państwa wynikające z programu pomocy mogą być ocenione dopiero ex post z końcem każdego roku, w którym program pomocy miał zastosowanie.

Wszystkie środki pomocy mające nadal zastosowanie po dniu przystąpienia, które nie spełniają powyżej określonych kryteriów, należy uznać dla celów art. 88 ust. 3 Traktatu WE za środek stanowiący nową pomoc po dniu przystąpienia.

(80)

Program pomocy nie wchodzi w zakres żadnej z kategorii wymienionych powyżej. Tym samym program ten musi zostać uznany za stanowiący po dniu przystąpienia nową pomoc dla celów stosowania art. 88 ust. 3 Traktatu WE. Pomoc ta nie została zgłoszona Komisji i tym samym stanowi pomoc przyznaną bezprawnie w rozumieniu art. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu (1).

7.2.3. Zgodność pomocy z Traktatem WE

(77)

W związku z powyższym Komisja uważa, że po przystąpieniu Słowenii do Unii Europejskiej program pomocy ma wciąż zastosowanie.

(81)

(78)

Komisja pragnie zwrócić uwagę na fakt, że powyższy argument został już wysunięty w decyzji o wszczęciu postępowania, wobec którego władze Słowenii nie zgłosiły uwag.

Komisja stwierdza, że program pomocy składa się z trzech części, ponieważ udziela się pomocy trzem różnym grupom beneficjentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 36 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

 • Dz. U. L219 - 30 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.