Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 14

Strona 14 z 18

Tym samym różnica pomiędzy ceną rynkową a kosztami produkcji energii ekologicznej przewyższa opłaty wyrównawcze przyznawane wszystkim elektrowniom. Ponadto pkt 59 akapit drugi wytycznych w sprawie ochrony środowiska stanowi, że przy określaniu wysokości pomocy operacyjnej należy uwzględnić wszelką pomoc inwestycyjną przyznaną danemu przedsiębiorstwu z uwagi na budowę nowej elektrowni. W następstwie decyzji o wszczęciu postępowania władze Słowenii przekazały Komisji informacje, że jedynie ograniczona liczba producentów energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych skorzystała z pomocy inwestycyjnej w połączeniu z pomocą operacyjną. Władze Słowenii wprowadziły przepisy nakładające na beneficjentów pomocy inwestycyjnej obowiązek ujawnienia wysokości udzielonej im pomocy jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie dostarczania operatorom sieci energii elektrycznej po ustalonych cenach. W przypadku uzyskania pomocy inwestycyjnej gwarantowana cena zakupu jest automatycznie obniżana. Obniżka ta odpowiada połowie uzyskanej pomocy inwestycyjnej. Mimo że stała wysokość obniżki może teoretycznie prowadzić do nadmiernej rekompensaty w przypadku technologii o niskich kosztach operacyjnych, władze Słowenii wykazały, że w praktyce niezmiernie rzadko dochodziło w przeszłości do kumulacji pomocy inwestycyjnej z programem pomocy, i nigdy nie doszło do nadmiernej rekompensaty. Wytłumaczenie to wynika z faktu, że Słowenia nie posiada

w chwili obecnej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii o niskich kosztach operacyjnych, takich jak elektrownie wiatrowe.

(89)

W odniesieniu do stosowania programu pomocy w przyszłości władze Słowenii zobowiązały się do dostosowania, w stosownych przypadkach, proporcjonalnej obniżki gwarantowanej ceny zakupu energii w taki sposób, aby zgodnie z pkt 59 akapit drugi wytycznych w sprawie ochrony środowiska nie dochodziło do nadmiernej rekompensaty. Komisja uważa, że władze Słowenii wykazały, że wsparcie uzyskane w ramach programu pomocy nie przekracza dodatkowych kosztów produkcji energii pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych objętych programem pomocy. W związku z tym środek pomocy jest zgodny z pkt 58 i następnymi wytycznych w sprawie ochrony środowiska. Zgodność pomocy dla producentów pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji z wytycznymi w sprawie ochrony środowiska

(90)

(86)

(91)

Komisja przeprowadziła ocenę zgodności mechanizmu pomocy dla wydajnych elektrowni pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji w świetle wytycznych w sprawie ochrony środowiska, w szczególności z pkt 66 i następnymi, i doszła do poniższych wniosków. Po pierwsze, Komisja uznała, że zgodnie z pkt 66 wytycznych w sprawie ochrony środowiska wydajność operacyjna zakładów pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji objętych programem pomocy przewyższa wartości referencyjne określone w dyrektywie 2004/8/WE. Słowenia dostosuje wartości referencyjne zgodnie z dyrektywą. Tym samym elektrociepłownie pozyskujące energię elektryczną w procesie kogeneracji objęte programem pomocy spełniają kryteria kwalifikowalności zgodnie z pkt 31 wytycznych w sprawie ochrony środowiska. Jak wynika z przekazanych przez Słowenię informacji, średni koszt wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji przewyższa we wszystkich przypadkach gwarantowaną cenę zakupu (1). Obliczenia te uwzględniają również dochód z produkcji i sprzedaży ciepła. Komisja uznaje zatem, że kwota pomocy została obliczona zgodnie z pkt 66 wytycznych w sprawie ochrony środowiska. Władze Słowenii poinformowały Komisję, że pomoc przeznaczona na elektrociepłownie pozyskujące energię elektryczną w procesie kogeneracji jest przyznawana w oparciu o takie same zasady, co w przypadku producentów ekologicznej energii elektrycznej. Ponieważ dowiedziono, że zasady te są zgodne z wytycznymi w sprawie ochrony środowiska, Komisja uznaje, że część programu pomocy odnosząca się do elektrociepłowni pozyskujących energię elektryczną w procesie kogeneracji jest zgodna z pkt 66 wytycznych w sprawie ochrony środowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 36 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

 • Dz. U. L219 - 30 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.