Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 16

Strona 16 z 18

art. 11 ust. 4 dyrektywy 2003/54/WE, w powiązaniu z art. 3 ust. 2 tej samej dyrektywy, może zostać zinterpretowany jako ustanawiający podstawę obowiązku świadczenia usługi publicznej w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (2). Artykuł ten ustala maksymalny pułap w wysokości 15 % całej ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia energii elektrycznej zużywanej w danym państwie członkowskim. Władze Słowenii zobowiązały się do ograniczenia zakresu pomocy udzielanej elektrowni w Trbovlje, aby pułap ten był przestrzegany, uwzględniając również pomoc udzieloną na ten sam cel poza ramami programu pomocy, którego dotyczy ta decyzja. Obowiązek ten ograniczony jest w czasie do 2009 r.

(104) Komisja uznaje tym samym, że pierwszy warunek został

spełniony.

(105) Warunek drugi: „wyznaczniki, na bazie których wyli-

czana jest rekompensata, muszą zostać wcześniej ustanowione w obiektywny i przejrzysty sposób”. 7.3. Ocena pomocy dla elektrowni w Trbovlje

(98) (1) Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. (2) Patrz: decyzje Komisji w sprawie N 34/99 (Dz.U. C 5 z 8.1.2002, str. 2), w sprawie NN 49/99 (Dz.U. C 268 z 22.9.2001, str. 7) i w sprawie N 6/A/2001 (Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 26).

Władze Słowenii uważają pomoc dla elektrowni w Trbovlje za rekompensatę kosztów usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

24.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/23

(106) W rozpatrywanej sprawie pomoc przybiera formę usta-

(113) W obecnej sytuacji jedynie dwie elektrownie w Słowenii

lonej ceny zakupu. Każdego roku rząd ogłasza decyzję określającą ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem zakupu, jak również ustala cenę zakupu tej energii. Ustalenie ceny odbywa się na podstawie przejrzystej metody obejmującej wykaz kosztów kwalifikowalnych, które obejmują wyłącznie koszty produkcji poniesione przez elektrownię.

(107) Komisja uznaje tym samym, że drugi warunek został

mogłyby – w każdym przypadku – wywiązać się z przedmiotowych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w ich obecnym stanie. Są to elektrownie w Šoštanj i w Trbovlje.

(114) Pozostałe elektrownie wymagałyby zainstalowania kosz-

spełniony.

(108) Warunek trzeci: „wysokość rekompensaty nie może

przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów i rozsądnego zysku z wywiązywania się z tych zobowiązań”.

(109) Cena zakupu ustalona jest na takim poziomie, aby

pokrywała jedynie koszt wytworzenia oczekiwanej ilości energii elektrycznej. W cenie nie uwzględnia się żadnego elementu zysku.

(110) Komisja uznaje tym samym, że trzeci warunek został

townych urządzeń do oczyszczania gazów spalinowych, co byłoby niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Oba zakłady elektrowni w Šoštanj, które mogą spalać rodzime paliwa kopalne, są wykorzystywane w pełni mocy produkcyjnej przy pozyskiwaniu energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego. Zwiększenie ich mocy spalania rodzimych paliw kopalnych nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ wiązałoby się z rozbudową elektrowni lub zainstalowaniem w niektórych zakładach urządzeń do oczyszczania gazów spalinowych. Władze Słowenii biorą pod uwagę produkcję w obu tych zakładach przy obliczaniu pułapu w wysokości 15 %, o którym mowa w motywie 112. Zatem jedynie elektrownia w Trbovlje była w stanie wywiązać się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w przedmiotowej sprawie. Pomoc udzielana elektrowni w Trbovlje pokrywa jedynie ułamek pułapu w wysokości 15 %, który nie może być uwzględniony w przypadku elektrowni w Šoštanj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 36 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

 • Dz. U. L219 - 30 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.