Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 3

25.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael (2007/585/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Europejską a Państwem Izrael oraz dołączonych do umowy wspólnych deklaracji, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej umowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając wniosek Komisji,

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty umowy z zastrzeżeniem jej zawarcia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę o współpracy naukowo-technicznej z Państwem Izrael, przewidując jednocześnie tymczasowe stosowanie odnowionej umowy od dnia 1 stycznia 2007 r. Tymczasowe stosowanie umożliwi podmiotom izraelskim udział w pierwszych procedurach przetargowych w ramach siódmego programu ramowego.

Artykuł 3 Umowę o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael stosuje się tymczasowo.

Artykuł 4

(2)

W wyniku negocjacji sporządzono projekt umowy, który upoważnieni przedstawiciele Stron parafowali dnia 15 lutego 2007 r.

(3)

Umowa powinna zostać podpisana i tymczasowo stosowana do czasu zakończenia procedur jej formalnego zawarcia,

1. Komisja przyjmuje stanowisko, jakie Wspólnota ma zająć w Komitecie Badawczym WE–Izrael, powołanym na podstawie art. 4 umowy, w odniesieniu do decyzji podejmowanych zgodnie z sekcją I.1 załącznika I do umowy, dotyczących możliwości stosowania w Izraelu przepisów odnoszących się do tworzenia struktur prawnych powstałych na mocy art. 169 i 171 Traktatu WE.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą

2. Komisja przyjmuje stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota w Komitecie Badawczym WE–Izrael, powołanym na podstawie art. 4 umowy, w odniesieniu do decyzji podejmowanych zgodnie z art. 4 ust. 2 umowy, dotyczących wskazywania regionów w Izraelu, które mogą być kwalifikowalne do korzystania z działalności badawczej prowadzonej w ramach programu prac „Potencjał badawczy”, na podstawie szczegółowego programu „Zdolności”.

L 220/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2007

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 220 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 31 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do decyzji Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku pogotowia radiologicznego (  Dz.U. L 371 z 30.12.1987) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 01, str. 337)

 • Dz. U. L220 - 30 z 200725.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (  Dz.U. L 263 z 24.9.1983) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 05, tom 01, str. 264)

 • Dz. U. L220 - 27 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4058) (1)

 • Dz. U. L220 - 25 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2006 i 2007 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3957)

 • Dz. U. L220 - 22 z 200725.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/31/WE ustanawiającą środki przejściowe dotyczące wysyłania niektórych produktów sektorów mięsnego i mleczarskiego objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z Bułgarii do innych państw członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3894) (1)

 • Dz. U. L220 - 19 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L220 - 5 z 200725.8.2007

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L220 - 1 z 200725.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.