Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 52

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

Data ogłoszenia:2007-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 52

Strona 1 z 3
L 221/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POROZUMIENIE

25.8.2007

w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii

A. Szanowny Panie,

List Wspólnoty Europejskiej

Mam zaszczyt nawiązać do negocjacji między Wspólnotą Europejską i Królestwem Norwegii („Norwegią”), które miały miejsce w kontekście przystępowania Rumunii do Porozumienia EOG i opracowywania programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii. Wyniki negocjacji są następujące: 1. Norwegia i Rumunia ustanowią program współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii, obejmujący projekty dwustronne, który realizowany będzie zgodnie z przepisami umowy dwustronnej łączącej oba kraje. Tekst umowy dwustronnej stanowi integralną część niniejszej wymiany listów. Norwegia udostępni na cele realizacji programu łącznie 48 mln EUR, które przekaże w formie jednej transzy w 2007 r. Kwota ta zostanie udostępniona od dnia wejścia w życie Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub umowy dotyczącej tymczasowego stosowania tej Umowy do dnia 30 kwietnia 2009 r. Niniejsza wymiana listów: a) podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Wspólnotę Europejską i Norwegię zgodnie z właściwymi im procedurami. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej; protokół wejdzie w życie następnego dnia po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego, pod warunkiem że zostaną złożone także dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające dla następujących powiązanych umów: (i) (ii) Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym; Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Norwegią dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii;

2.

3.

b)

(iii) Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej; oraz (iv) Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Byłbym zobowiązany za potwierdzenie, że zgadza się Pan z treścią niniejszego listu. Z wyrazami szacunku,

25.8.2007

PL

Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait ą Bruxelles, le Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli dnia Feito em Bruxelas, Adoptat la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/53

За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen

L 221/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK UMOWA

25.8.2007

o norweskim programie współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii pomiędzy Królestwem Norwegii oraz Rumunią zwanymi dalej „Stronami”

Artykuł 1 Cel Ustanawia się norweski program współpracy mający na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Rumunii poprzez realizację dwustronnych projektów współpracy między Stronami w obszarach, o których mowa w art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 221 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 62 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 58 z 200725.8.2007

  Protokół dodatkowy do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L221 - 46 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące programu współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Bułgarii

 • Dz. U. L221 - 32 z 200725.8.2007

  Akt końcowy

 • Dz. U. L221 - 15 z 200725.8.2007

  Umowa o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

 • Dz. U. L221 - 11 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 7 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 3 z 200725.8.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islandią dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz tymczasowego stosowania czterech umów powiązanych

 • Dz. U. L221 - 1 z 200725.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech umów powiązanych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.