Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 4

Strona 4 z 5

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), stosuje się wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) produkty są przewożone w kontenerach, a przewóz kontenerów do portu rozładunku odbywa się drogą morską;

b) dokument przewozowy wymienia jako miejsce przeznaczenia kraj wymieniony w zgłoszeniu wywozowym lub port zazwyczaj wykorzystywany do rozładunku produktów przeznaczonych dla kraju przyległego, który jest krajem przeznaczenia wymienionym w zgłoszeniu wywozowym;

c) dowód rozładunku jest przedstawiony zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. a), b) lub c).

L 226/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

Na wniosek eksportera, w przypadku kontenerowego transportu drogą morską, państwo członkowskie może zaakceptować dowód rozładunku, o którym mowa w lit. c) akapit pierwszy, w postaci informacji odpowiadających informacjom zawartym w dokumencie rozładunku, jeżeli zostały one wygenerowane przez system informacyjny zarządzany przez stronę trzecią odpowiedzialną za przewóz kontenerów do miejsca przeznaczenia i ich rozładunek tam, pod warunkiem że wymieniona strona trzecia specjalizuje się w takiej działalności, a bezpieczeństwo systemu informacyjnego jest zatwierdzone przez państwo członkowskie jako spełniające kryteria ustanowione w mającej zastosowanie do danego okresu wersji jednej z międzynarodowo zatwierdzonych norm ustanowionych w pkt 3 lit. B) załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 885/2006.

Dany eksporter nie może kwalifikować się do żadnych innych zwolnień w ramach niniejszego artykułu przez kolejne dwa lata od daty cofnięcia.

W przypadku cofnięcia kwalifikowalności przestaje obowiązywać uprawnienie do refundacji wywozowej w odniesieniu do danych produktów, a refundację należy zwrócić, chyba że eksporter może dostarczyć dowód wymagany na mocy art. 16 w odniesieniu do tych produktów.

Dowód rozładunku może być przedstawiony zgodnie z lit. c) akapit pierwszy lub zgodnie z akapitem drugim, przy czym eksporter nie ma obowiązku udowodnienia, że przedsięwziął odpowiednie kroki w celu uzyskania dokumentu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) lub b).

Ponadto przestaje obowiązywać uprawnienie do refundacji wywozowej w odniesieniu do produktów objętych zgłoszeniem wywozowym dokonanym po dacie czynu, który doprowadził do cofnięcia kwalifikowalności, a refundację należy zwrócić, chyba że eksporter może dostarczyć dowód wymagany na mocy art. 16 w odniesieniu do tych produktów.”;

7) w załączniku IV, tytuł otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IV

3. Kwalifikowalność do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jest automatyczna, z wyjątkiem zastosowania ust. 4.

Wykaz krajów trzecich i terytoriów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a) ppkt i) i ii)”;

8) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załączniki XI i XII. Kwalifikowalność do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przyznaje się na okres trzech lat w drodze pisemnego zezwolenia wydanego przed dokonaniem wywozu na wniosek eksportera. Eksporterzy korzystający z tych zezwoleń powołują się na numer takiego zezwolenia we wniosku o płatność.

Artykuł 2 Skreśla się art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2090/2002.

Artykuł 3 4. Jeżeli państwo członkowskie uważa, że produkty, w odniesieniu do których eksporter ubiega się o zwolnienie w ramach niniejszego artykułu, zostały wywiezione do kraju innego niż kraj wymieniony w zgłoszeniu wywozowym, lub do kraju poza właściwą oddaloną strefą refundacji, dla której ustalono refundację, lub że eksporter dokonał sztucznego podziału działań wywozowych w celu skorzystania ze zwolnienia, państwo członkowskie natychmiast cofa danemu eksporterowi kwalifikowalność do jakiegokolwiek zwolnienia w ramach niniejszego artykułu. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.