Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/41 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 220 2200

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Urządzenia biurowe Urządzenia biurowe — zakupy Artykuł 2 2 0 — Razem 60 000 60 000 60 000 60 000

221 2210

Meble Meble — Zakupy Artykuł 2 2 1 — Razem 30 000 30 000 30 000 30 000

222 2220

Wyposażenie i instalacje techniczne Wyposażenie techniczne — Zakupy Artykuł 2 2 2 — Razem 55 000 55 000 55 000 55 000

223 2230 2231

Środki transportowe Środki transportowe Wynajem środków transportu Artykuł 2 2 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

224 2240 2241 2242

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych Sprzęt informatyczny Rozbudowa oprogramowania Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS) Artykuł 2 2 4 — Razem p.m. p.m. 65 000 65 000 p.m. 220 000 220 000 p.m. 220 000 285 000 65 000

225 2250

Wydatki na bibliotekę i dokumentację Wydatki na bibliotekę i dokumentację Artykuł 2 2 5 — Razem Rozdział 2 2 — Ogółem 65 000 65 000 275 000 220 000 65 000 65 000 495 000

224

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2241

Rozbudowa oprogramowania

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb komputerowych i firm konsultingowych, a w szczególności: — konserwację istniejących aplikacji,

L 228/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)

2 2 4 (ciąg dalszy)

2 2 4 1 (ciąg dalszy)

— tworzenie nowych aplikacji i rozbudowę istniejących aplikacji (studia wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itp.), — zakup, wynajem i konserwację pakietów programowych i oprogramowania, itp. 2242 Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS)

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

220 000

220 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie i utrzymanie bliskiej współpracy biorących udział agencji UE, ośrodków i komitetów w celu stworzenia i utrzymania wspólnych systemów finansowych i administracyjnych.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/43 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział 33 35 36 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ŹRÓDŁA DZIAŁANIA STRATEGICZNE DZIAŁANIA STRATEGICZNE —

9 855 200

36 632

9 891 832 —

2 592 700

2 592 700

Tytuł 3 — Ogółem

12 447 900

36 632

12 484 532

L 228/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 33 331 3311 3312

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ŹRÓDŁA Wsparcie operacyjne Pracownicy kontraktowi (4) Posiedzenia (1) (4) (5) Artykuł 3 3 1 — Razem p.m. 995 200 995 200 p.m. 995 200 995 200

332 3320

IT i łączność Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym) Ogólne usługi IT i infrastruktura Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne Działalność Agencji/łączność Tłumaczenia (3) Artykuł 3 3 2 — Razem 300 000 950 000 500 000 450 000 300 000 2 500 000 36 632 36 632 300 000 986 632 500 000 450 000 300 000 2 536 632

3321 3322

3323 3324

333 3331

Europejskie Centra Tematyczne ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1) ETC WTR — Water (Woda) (1) ETC NPB — Nature Protection and Biopersity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) Artykuł 3 3 3 — Razem Rozdział 3 3 — Ogółem 2 259 300 977 900 927 900 1 297 000 897 900 6 360 000 9 855 200 36 632 2 259 300 977 900 927 900 1 297 000 897 900 6 360 000 9 891 832

3332 3333

3334

3335

332

IT i łączność Cele ogólne Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/45 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA (ciąg dalszy)

3 3 2 (ciąg dalszy)

3321

Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

950 000

36 632

986 632

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.