Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12

Strona 1 z 3
L 230/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna)

(2007/595/WE) W dniu 22 maja 2007 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2. Pełen tekst decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w autentycznym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji, znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/ comm/competition/index_en.html

STRESZCZENIE DECYZJI (1)

Niniejsza sprawa dotyczy planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”), w wyniku której przedsiębiorstwo Universal Music Group Inc. („Universal”, USA), należące do grupy Vivendi SA („Vivendi”, Francja), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem BMG Music Publishing Group („BMG”, Niemcy et al.), wchodzącym obecnie w skład grupy Bertelsmann, w drodze zakupu akcji i aktywów. Universal jest spółką zależną międzynarodowego koncernu medialnego Vivendi. Jej działalność o zasięgu światowym obejmuje utrwalanie i publikowanie utworów muzycznych. Universal zajmuje się publikacją utworów muzycznych za pośrednictwem Universal Music Publishing Group („UMPG”). BMG należy do międzynarodowego koncernu medialnego Bertelsmann („Bertelsmann”). BMG prowadzi dzia-

łalność w zakresie publikacji utworów muzycznych o zasięgu światowym w ramach grupy Bertelsmann.

(4)

Badanie rynku wykazało, że na rynku praw internetowych w Austrii, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej i w Zjednoczonym Królestwie oraz w całym EOG koncentracja wywołuje daleko idące obawy o znaczące zakłócenie skutecznej konkurencji ze względu na efekty jednostronne. Jednakże zaproponowane przez strony zobowiązania w wystarczający sposób likwidują wątpliwości dotyczące konkurencji.

(2)

1. Właściwe rynki produktowe

(5)

(3)

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

Publikacja utworów muzycznych stanowi wykonywanie praw własności intelektualnej autorów (w dalszej części określenie „autorzy” odnosić się będzie do autorów tekstów (słowa) i kompozytorów (muzyka)). Autorzy przekazują zazwyczaj prawa autorskie do swoich dzieł („prawa do publikacji”) wydawcom utworów muzycznych i uzyskują od nich wypłatę zaliczek i części tantiem za komercyjne wykorzystywanie ich utworów.

1.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/13

(6)

Wydawcy utworów muzycznych wykonują prawa otrzymane od autorów, udzielając licencji użytkownikom praw. Użytkownicy płacą tantiemy za wykorzystywanie tych utworów muzycznych. W zależności od specyficznego rodzaju praw licencje przyznawane są użytkownikom praw bezpośrednio przez wydawców lub za pośrednictwem stowarzyszeń zbiorowego zarządzania. Badanie rynku mające na celu zdefiniowanie właściwych rynków produktowych potwierdziło, że jeśli chodzi o wykonywanie praw do publikacji utworów muzycznych, należy wprowadzić rozróżnienie na kategorie praw, tj. prawa mechaniczne, prawa do wykonań, prawa do synchronizacji, prawa do druku i prawa internetowe. Te kategorie praw obejmują różne formy wykorzystania utworów muzycznych, np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 20 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.