Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987) (1)

Data ogłoszenia:2007-09-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 20

Strona 1 z 5
L 230/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.9.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3987)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/598/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych warunkami zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (2), w szczególności jej art. 56 ust. 3, art. 57 ust. 2, art. 63 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

członkowskich oraz uchylającej decyzję 2005/744/WE (3) określono reguły dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się grypy ptaków wywołanej wysoce zjadliwym wirusem grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych, zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach. Decyzja ta określa również zasady dotyczące szczepień ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych, zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach oraz ustanawia szczegółowe zasady dotyczące przedstawiania Komisji planów szczepień przez poszczególne państwa członkowskie. Dla celów szczepień ochronnych tego rodzaju zezwala się jedynie na stosowanie szczepionek spełniających wymogi dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (4) lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (5). Dyrektywa Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (6) definiuje ogrody zoologiczne objęte wspomnianą dyrektywą. Celem zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego dla celów niniejszej decyzji należy uwzględnić wspomnianą definicję. Zgodnie z decyzją 2006/474/WE Komisja przyjęła 17 planów szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków obejmujących ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych i przedstawione przez państwa członkowskie. Plany szczepień ochronnych zrealizowało do tej pory 14 państw członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, u niemal 45 000 poddanych szczepieniom ptaków nie zaobserwowano reakcji niepożądanych, zaś większość gatunków ptaków wykazała znaczną reakcję odpornościową po przyjęciu dwóch dawek zastosowanej szczepionki.

Dyrektywa 2005/94/WE określa pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykrywania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku pojawienia się ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. Dyrektywa 2005/94/WE określa również zasady wprowadzania szczepień ochronnych przeciwko grypie ptaków drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli, takich jak ptaki trzymane w ogrodach zoologicznych, zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach, oraz ustanawia szczegółowe zasady szczepień, które ma przyjąć Komisja. Na mocy wspomnianej decyzji państwa członkowskie przedstawiają Komisji do przyjęcia swoje plany szczepień ochronnych drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. W decyzji Komisji 2006/474/WE z dnia 6 lipca 2006 r. dotyczącej środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5N1 u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 230 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 18 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3979) (1)

 • Dz. U. L230 - 15 z 20071.9.2007

  Decyzja nr 3/2007 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 23 sierpnia 2007 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L230 - 12 z 20071.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2160)

 • Dz. U. L230 - 6 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2008 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L230 - 3 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2007 r.

 • Dz. U. L230 - 1 z 20071.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.