Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3925)

Data ogłoszenia:2007-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2). Zjednoczone Królestwo nie jest zatem związane przepisami niniejszej decyzji ani nie podlega jej stosowaniu. Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania wobec Irlandii, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3). Irlandia nie jest zatem związana przepisami niniejszej decyzji ani nie podlega jej stosowaniu.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią wspólnego komitetu „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”, ustanowionego w art. 56 decyzji nr 574/2007/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wytyczne wyznaczające priorytety i szczególne celów priorytetowe na wieloletni okres programowania 2007–2013 zostały określone w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalii, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji.

(6)

(7)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43. (2) Dz.U. L 395 z 31.12.2004, str. 70. (3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

5.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/5

ZAŁĄCZNIK W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a)–c) decyzji nr 574/2007/WE, przedstawione poniżej wytyczne strategiczne należy rozpatrywać w kontekście wdrażania europejskiej polityki w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi (1), określonej w programie haskim (2). Wytyczne mają w szczególności zapewnić przestrzeganie priorytetów wspólnotowych w celu uzyskania dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego, zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wzmocnienie środków kontroli granic zewnętrznych państw członkowskich i nadzoru nad tymi granicami.

W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. d) decyzji nr 574/2007/WE, wytyczne mają zapewnić w szczególności przestrzeganie priorytetów wspólnotowych przyjętych w celu dalszego rozwoju wspólnej polityki wizowej, z jednej strony jako element złożonego systemu mającego służyć rozwiązywaniu problemu nielegalnej migracji poprzez udoskonalenie procedur rozpatrywania wniosków wizowych w przedstawicielstwach konsularnych, a z drugiej strony dla ułatwienia przemieszczania się osób podróżujących legalnie.

Zgodnie z niniejszymi wytycznymi ustanawia się środki wspierające wdrożenie specjalnego programu tranzytowego, o którym mowa w art. 6 decyzji nr 574/2007/WE, w ramach programu wieloletniego Republiki Litewskiej.

Państwa członkowskie powinny ustalić metodę jak najbardziej efektywnego rozdysponowania przyznanych im środków finansowych stosowanie do swoich potrzeb. Równocześnie jednak, przy opracowywaniu projektów programów wieloletnich na okres 2007–2013, państwa członkowskie powinny przydzielić środki wspólnotowe dostępne w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych na realizację co najmniej trzech z pięciu priorytetów określonych poniżej.

Szczególne cele priorytetowe wyszczególnione poniżej dotyczą działań na szczeblu krajowym, które bądź to zwiększają wartość wspólnych instrumentów i narzędzi dla specjalistów, bądź to mają bezpośredni wpływ na zdolność pozostałych państw członkowskich albo całej Wspólnoty do zabezpieczenia granic zewnętrznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 7 z 20075.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

  • Dz. U. L233 - 1 z 20075.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.