Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3925)

Data ogłoszenia:2007-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 4

Ponadto przy opracowywaniu programów wieloletnich państwa członkowskie powinny uwzględnić możliwość wykorzystania efektu synergii z pracami podejmowanymi przez agencję Frontex w zakresie kontroli granic zewnętrznych i nadzoru nad tymi granicami.

PRIORYTET 1: Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Wsparcie to może polegać na inwestycjach w infrastrukturę, systemy i wyposażenie w ramach wyznaczonych przez kryteria kwalifikowalności określone dla funduszu. Inwestycje te powinny służyć w szczególności zapewnieniu zbieżnego zarządzania informacjami, ułatwiającego procedury decyzyjne i wymianę informacji między państwami członkowskimi, powinny również służyć rozwojowi systemu i metod dalszego wzmacniania bezpieczeństwa na granicach, do czego przyczynić się może m.in. wyposażenie w urządzenia do wykrywania zafałszowanych dokumentów.

W ramach powyższego priorytetu możliwe jest zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego do 75 % w przypadku projektów służących realizacji następujących szczególnych celów priorytetowych:

1) udoskonalenie krajowych systemów komunikacyjnych państw członkowskich w celu zapewnienia ich wzajemnego współdziałania;

2) zakup i/lub modernizacja sprzętu operacyjnego do kontroli granic zewnętrznych, współdziałającego ze sprzętem pozostałych państw członkowskich, przy uwzględnieniu wyników wspólnej, zintegrowanej oceny ryzyka;

3) zakup i/lub modernizacja sprzętu operacyjnego w celu zwiększenia możliwości uczestnictwa państw członkowskich we współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi koordynowanej przez agencję Frontex oraz wspierania takiej współpracy.

(1) W kontekście niniejszej decyzji zarządzanie granicami zewnętrznymi odnosi się tylko do kontroli osób. (2) Najnowsze dokumenty dotyczące europejskiej polityki w tej dziedzinie to w szczególności: „Globalne podejście do migracji: Priorytetowe działania koncentrujące się na Afryce i regionie śródziemnomorskim” przyjęty przez Radę Europejską w dniach 15–16 grudnia 2005 r. (Biul. 12-2005, pkt I.6 i I.15–I.20) oraz komunikat w sprawie doskonalenia zarządzania południowymi granicami morskimi Unii Europejskiej przyjęty przez Komisję w dniu 30 listopada 2006 r. (COM(2006) 733 wersja ostateczna).

L 233/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2007

PRIORYTET 2: Wspieranie opracowania i wdrożenia krajowych składników europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na południowych granicach morskich państw członkowskich UE. Wsparcie to może polegać również na udoskonaleniu systemów nadzoru, tak by umożliwiały one właściwą lokalizację i identyfikację pojazdów, łodzi i samolotów. W ramach powyższego priorytetu możliwe jest zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego do 75 % w przypadku projektów służących realizacji następujących szczególnych celów priorytetowych: 1) inwestycje na rzecz utworzenia lub udoskonalenia pojedynczego, krajowego ośrodka koordynacji, zapewniającego codzienną i całodobową koordynację działań wszystkich organów krajowych realizujących zadania z zakresu kontroli granic zewnętrznych (wykrywanie, identyfikacja, interwencja), umożliwiającego wymianę informacji z krajowymi ośrodkami koordynacyjnymi w pozostałych państwach członkowskich; 2) inwestycje na rzecz utworzenia lub udoskonalenia pojedynczego krajowego systemu nadzoru, który obejmuje wszystkie lub wybrane fragmenty granicy zewnętrznej, zapewniającego możliwość codziennego i całodobowego przekazywania informacji wszystkim organom zaangażowanym w kontrolę granic zewnętrznych; 3) zakup i/lub udoskonalenie sprzętu służącego do wykrywania, identyfikacji oraz podejmowania interwencji na granicach zewnętrznych (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 7 z 20075.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

  • Dz. U. L233 - 1 z 20075.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.