Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3925)

Data ogłoszenia:2007-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3

Strona 1 z 4
5.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3925)

(Jedynie tekst w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim, jest autentyczny)

(2007/599/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności w tych państwach członkowskich, które nie są objęte tym funduszem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (1), w szczególności jej art. 20,

Zgodnie z art. 2 protokołu w sprawie stanowiska Danii, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie jest związana przepisami niniejszej decyzji ani nie podlega jej stosowaniu. Zważywszy, że decyzja nr 574/2007/WE opiera się na dorobku Schengen na mocy postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji, podejmie decyzję, czy dokona jej transpozycji do swego prawa krajowego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Komisja powinna ustanowić strategiczne wytyczne, wyznaczające ramy korzystania ze środków funduszu w wieloletnim okresie programowania 2007–2013.

(2)

Wytyczne powinny określać priorytety oraz, zgodnie z art. 16 ust. 4 decyzji nr 574/2007/WE, szczególne cele priorytetowe umożliwiające zwiększenie do 75 % poziomu współfinansowania z wkładu wspólnotowego

W odniesieniu do Islandii i Norwegii decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), które mieszczą się w obszarze określonym w art. 1 pkt A i B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.

(1) Dz.U. L 144 z 6.6.2007, str. 22.

(2) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

L 233/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.9.2007

(5)

W odniesieniu do Szwajcarii decyzja nr 574/2007/WE stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy podpisanej przez Unię Europejską, Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień tej umowy. Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania wobec Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (1) oraz późniejszą decyzją Rady 2004/926/WE z dnia 22 grudnia 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 7 z 20075.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

  • Dz. U. L233 - 1 z 20075.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.