Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zawieszenia procedury stałych przetargów przewidzianej w rozdziale II i III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

Data ogłoszenia:2007-09-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 28

L 238/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.9.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1039/2007 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zawieszenia procedury stałych przetargów przewidzianej w rozdziale II i III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 i 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Mając na celu uproszczenie zarządzania wymienionymi środkami, należy zawiesić sprzedaż, o której mowa w art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, oraz pomoc przewidzianą w art. 1 lit. b) ppkt i) oraz ii). Aby uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu przetargów, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od początku okresu składania ofert w ramach danego przetargu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (2), agencje interwencyjne mogą sprzedawać w drodze przetargu i po obniżonej cenie pewne ilości masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego, które jest przeznaczone do wykorzystania w wyrobie ciast, lodów i innych środków spożywczych. Agencje interwencyjne mogą również udzielić pomocy w odniesieniu do masła, masła skoncentrowanego i śmietanki przeznaczonych do wykorzystania w wyrobie ciast, lodów i innych środków spożywczych oraz masła skoncentrowanego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie. Wobec aktualnej sytuacji na rynku Wspólnoty, w szczególności wobec niewystępowania nadwyżek i zapasów masła w magazynach państwowych, omawiane procedury przetargowe powinny zostać zawieszone. Sytuacja ta może się utrzymać przez pewien czas.

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zawiesza się procedurę przetargową przewidzianą w sekcji 5 rozdziału II oraz w sekcji 2 rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1898/2005. Ogłoszenie informujące o zawieszeniu stałej procedury przetargowej zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie jest stosowane od dnia 12 września 2007 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 września 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2007 (Dz.U. L 25 z 1.2.2007, str. 6).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 238 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L238 - 34 z 200711.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać wydatki poniesione przez niektóre państwa członkowskie w 2007 r. na gromadzenie danych wymaganych dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybackiej i zarządzanie nimi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3737)

 • Dz. U. L238 - 29 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2007 z dnia 10 września 2007 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Melon du Quercy (ChOG))

 • Dz. U. L238 - 23 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1038/2007 z dnia 7 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L238 - 3 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L238 - 1 z 200711.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2007 z dnia 10 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.